Samsun Büyükşehir Belediyesi 20 adet tarla SATACAK!
SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Yazarlar - Köşe Yazıları
Akasyam Haber
Advert
ANASAYFA Genel Güncel Gündem Siyaset Samsun Haber Kent Kültürü Türkiye Dünya Ekonomi Kültür Tarih
Samsun Büyükşehir Belediyesi 20 adet tarla SATACAK!
31.07.2021 16:11:53

 

Samsun Büyükşehir Belediyesi 20 adet tarla SATACAK!

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kararıyla 20 adet tarlanın tamamı peşin ödenmek satışı yapılacak.

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nden konuyla alakalı olarak yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi;

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.03.2014 tarih, 6-1-77 sayılı kararı ile satışına karar verilen Mülkiyetleri Belediyemize ait, tapuda Amasya İli, Taşova İlçesi, Arpaderesi Köyü’nde kayıtlı olup;  aşağıdaki tabloda taşınmaz bilgileri ,Özellikleri, Muhammen Satış Bedelleri ve Geçici Teminat Bedelleri  belirtilen 20 adet tarla nitelikli taşınmazların,  tanzim olunan Şartnamelerine göre ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince tamamı peşin ödenmek üzere satışı yapılacaktır.

İhalede artırım (yarışma) yukarıda yazılı olan bedeller üzerinden yapılacaktır.

İhale Şartnamesi, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından ücretsiz olarak temin edilecektir. 

Teklif verecek kişiler, ayrıntılı bilgi için, Samsun Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığına şahsen veya 362 431 60 90 / 1152 - 1153 no.lu telefonlar ile başvuruda bulunabileceklerdir.

Bahse konu İhale 05.08.2021 tarihinde,   Perşembe  Günü Saat  15.00’da Büyükşehir Belediye Encümen Toplantı Salonunda, (ihale 15.00’da başlayacak ve tüm taşınmazların ihalesi sonuçlanana kadar devam edecektir.) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi hükümleri uyarınca AÇIK TEKLİF USULÜ ile yapılacaktır.

İhaleye İştirak edecek olanlar aşağıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir.

 

İstekli gerçek kişi ise:

 

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

 

İkametgâh Belgesi,

 

İhaleye girecek kişinin noter onaylı imza sirküsü,

 

Adres Beyannamesi,

 

İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunanın noter tasdikli

 vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

 

Geçici teminat, ( 2886 Sayılı DİK ‘da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler )

 

İhaleye katılanın Büyükşehir Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge,

 

2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge.

 

İstekli tüzel kişi ise:

 

Ticaret Odası’ndan veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair 2021 yılı içinde alınmış belge,

 

Şirketin adına ihaleye girecek kişi veya kişilerin bu tüzel kişi vekili olduğuna dair noter onaylı vekâletname ve imza sirküleri,

 

Tebligat için adres ve telefon bilgilerini gösterir yazı

 

Geçici teminat, ( 2886 Sayılı DİK ‘da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler )

 

Şirketin Samsun Büyükşehir Belediyesine borcu ve ilişiği olmadığına dair belge,

 

2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge.

 

Ortak girişim ise:

 

Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarında belirtilen esaslara göre ayrı ayrı hazırlayacakları belgeler.

Açık teklif usulüne göre ihale, isteklilerin ihale komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılacaktır.

 Bu duruma göre; İstekliler ihale evraklarını ihale saatinde komisyona sunacaklar ve evrakları uygun olanlar tekliflerini sözlü olarak vereceklerdir. 

İstekliler, isterlerse ihale evraklarını ihale saati olan 15.00’a  kadar sıra numaralı makbuz karşılığında Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’na (encümen kalemine)  verebileceklerdir. İhale evrakları ile birlikte yazılı tekliflerini 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak teslim eden, ancak 1.fıkrada belirtilen sözlü artırmaya katılmayanların yazılı teklifleri son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

 Ayrıca istekliler ihale saati olan Saat: 15.00’e kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri teklifleri iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Posta ile göndermelerde olabilecek gecikmeler kabul edilmez.

Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklifin son ve kesin teklif olarak kabul edileceği ilan olunur.

 

Samsun Büyükşehir Belediyesi 20 adet tarla SATACAK!
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
GALERİLER