OMÜ Afet Eğitimi Ve Yönetimi Uygulama Ve Araştırma Merkezi Kuruldu!
SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Yazarlar - Köşe Yazıları
Akasyam Haber
Advert
ANASAYFA Genel Güncel Gündem Siyaset Samsun Haber Kent Kültürü Türkiye Dünya Ekonomi Kültür Tarih
OMÜ Afet Eğitimi Ve Yönetimi Uygulama Ve Araştırma Merkezi Kuruldu!
31.08.2021 08:30:23

 

OMÜ Afet Eğitimi Ve Yönetimi Uygulama Ve Araştırma Merkezi Kuruldu!

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Afet Eğitimi ve Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi yönetmeliği, Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğin ikinci bölümüne Ondokuz Mayıs Üniversitesi Afet Eğitimi ve Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin amacı, doğal veya insan kaynaklı afet zararlarının azaltılması için araştırma, inceleme, uygulama ve geliştirme çalışmaları ve projeleri yapmak, Üniversite içi ve dışı birimlerle iş birliği yapmak, çalışma alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası konferans, kongre ve diğer bilimsel toplantılar düzenlemek, düzenlenmesine katkıda bulunmak, yayın yapmak, ulusal ve uluslararası kuruluşlara konuyla ilgili alanlarda danışmanlık ve destek hizmetleri sağlamak olarak belirlendi.

Yönetmelikte Ondokuz Mayıs Üniversitesi Afet Eğitimi ve Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin diğer hususları şu şekilde belirtildi;

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Doğal veya insan kaynaklı afet zararlarının azaltılması için çok disiplinli bir anlayış içinde, fiziki ve teknolojik, planlama ve yönetim bilimleri ve sosyal bilimler boyutlarında ulusal ve uluslararası kuruluşlara danışmanlık hizmetleri ve proje desteği sağlamak.

b) Afet Yönetimi çerçevesinde resmi veya özel kuruluşlar ile diğer başvuranlara seminer, kurs, meslekiçi bilgi geliştirme dersleri şeklinde eğitim hizmetleri sunmak.

c) Faaliyet alanı ile ilgili diğer ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak, ortak çalışmaları özendirmek, organize etmek, bilgi alışverişi gerçekleştirmek.

ç) Afet Yönetimi konularında bilimsel ve mesleki toplantılar düzenlemek, düzenlenmesine katkıda bulunmak.

d) Faaliyet alanı ile ilgili konularda eğitim hizmetleri vermek için Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) ve diğer birimler ile iş birliği yapmak.

e) Araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda elde edilen bilimsel ve teknik bulgular ile verileri rapor, kitap, makale ve benzeri yayımlarla duyurmak, ulusal ve uluslararası platformlarda tartışmaya açmak ve kesinleşen sonuçları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına sunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıllık süre için atanır. Süresi biten Müdür, yeniden atanabilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından biri Müdüre vekalet eder. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür atanır. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcıların görevi de sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, bu kurullara başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

c) Yıllık program ve bütçe çerçevesinde Merkez faaliyetlerini yürütmek.

ç) Merkez birimlerinin genel gözetim ve denetim görevini yürütmek, birimler arasında personel ve görev değişikliği yapmak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Rektöre sunmak.

e) Önceki yıla ait faaliyet raporu ile bir sonraki yılın çalışma program taslağını hazırlamak.

f) Araştırma ve uygulama projelerini yapacak proje elemanlarını, proje yürütücülerini belirlemek ve görevlendirilmelerini sağlamak üzere ilgili birimlere sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Merkezin karar organıdır. Müdür ve müdür yardımcıları dâhil yedi kişiden oluşur. Müdür ve yardımcısı dışındaki diğer dört üye; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından, Müdür tarafından önerilir ve Rektör tarafından görevlendirilir. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilebilir. Görev süresi biten üye, yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmelikte belirlenen esaslar doğrultusunda Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararlar almak.

b) Proje gruplarının kuruluş ve çalışma ilkelerini belirleyen yönergeler hazırlamak.

c) Müdür tarafından hazırlanan geçmiş yıla ait bütçe ve faaliyet raporları ile gelecek yıla ait bütçe ve çalışma programı tekliflerini incelemek ve görüşü ile birlikte Rektörün onayına sunmak.

ç) Yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilkelerini saptamak.

d) Merkezin eğitim programlarına katılanlara ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde vereceği sertifika konusundaki ilkeleri belirlemek ve SEM’e bildirmek.

e) Proje gruplarının kuruluş ve çalışmalarına ilişkin usul ve esasları belirlemek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, afet eğitimi ile ilgili araştırmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları ile konuyla ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının temsilcileri arasından Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından onaylanan en fazla yedi üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün veya yardımcısının katılmasıyla yılda en az bir kez toplanır. Üyelerinin görev süresi iki yıldır. Danışma Kurulu, Merkezin çalışmalarını değerlendirir ve yeni çalışmalar konusundaki görüş ve tavsiyelerini Yönetim Kuruluna bildirir. Danışma Kurulu toplantılarında çoğunluk aranmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Proje grupları

MADDE 13 – (1) Proje Grupları, Merkezin faaliyetleri ile ilgilenen ve Merkezin amaçlarının gerçekleşmesine yönelik çalışmalara katkıda bulunan Üniversite öğretim elemanlarından meydana gelir. Proje Gruplarının kuruluş ve çalışmaları, Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslar uyarınca yürütülür.

Mali konular

MADDE 14 – (1) Merkezin gelir ve giderleri Üniversitenin tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre işlem görür.

Personel ve diğer ihtiyaçlar

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

(2) Merkezin hizmetlerini yerine getirebilmesi için gerekli mekan, araç ve gereç ihtiyacı ilgili mevzuat hükümlerine göre Rektör tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü yürütür.

OMÜ Afet Eğitimi ve Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
GALERİLER
Web Tasarım
iş güvenliği malzemeleri