OMÜ Bağımlılıkla Mücadele Uygulama Ve Araştırma Merkezi Kuruldu!
SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Yazarlar - Köşe Yazıları
Akasyam Haber
Advert
ANASAYFA Genel Güncel Gündem Siyaset Samsun Haber Kent Kültürü Türkiye Dünya Ekonomi Kültür Tarih
OMÜ Bağımlılıkla Mücadele Uygulama Ve Araştırma Merkezi Kuruldu!
31.08.2021 15:12:25

 

OMÜ Bağımlılıkla Mücadele Uygulama Ve Araştırma Merkezi Kuruldu!

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Resmi Gazetede Yayınlanarak yürürlüğe girdi.

 

Yönetmeliğin ikinci bölümünde merkezin amacı, İnsan varlığı ve sağlığı açısından toplumsal tehdit ve tehlike oluşturan madde bağımlılığı ve davranışsal bağımlılıklar başta olmak üzere bağımlılık sorununa yönelik olarak Üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dalları ile iş birliği içinde çalışmak olarak belirlendi.

Yönetmelikte diğer hususlar şu şekilde sıralandı;

b) Bağımlılığı önleme, tedavi ve rehabilitasyon konularında araştırma planlamak, kurum ve kuruluşlarla çalışma ve iş birliği yapmak.

 

c) Bağımlılıkla mücadele konusunda toplumu bilinçlendirmek ve bu alanda araştırma, uygulama ve projeler yapmak.

 

ç) Bağımlılıkla mücadele kapsamında uygulama ve araştırma deneyimleri olan, alanında yetkin profesyonel kişileri toplumla veya çalışanlar ile buluşturmak için organizasyonlar yapmak.

 

d) Merkezin faaliyet alanına giren konularda topluma hizmet niteliğinde uygulamalar yapmak, yapılan çalışmaları desteklemek.

 

e) Bağımlılıkla mücadele ve uygulama alanında araştırmacı yetiştirilmesini desteklemek ve eğitimler düzenlemek.

 

f) Toplumda riskli gruplara yönelik bağımlılığı önlemeye yönelik farkındalık çalışmaları yapmak ve eğitim vermek.

 

g) Araştırmacıların ve kamuoyunun, madde kullanımı ve madde bağımlılığı ile mücadeleye yönelik farkındalığını arttırmak.

 

ğ) Bağımlılığı önlemeye yönelik çalışmalarda yer alacak gönüllüler ve destek grupları oluşturmak.

 

h) Bağımlılığı olan bireylerin ailelerine destek olmak.

 

Merkezin faaliyet alanları

 

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

 

a) Bağımlılıkla mücadele konusunda bilimsel ve uygulamalı çalışmalar yapmak, yeni çalışmaların yapılmasını teşvik etmek, katkıda bulunmak.

 

b) Bağımlılıkla mücadele çalışmalarında niteliği ve niceliği buluşturabilecek yeterli akademik ve uygulama altyapısını kurmak için çalışmalar yapmak.

 

c) Bağımlılık konusunda toplumsal projelerin hazırlanmasında, bütçelendirilmiş projelerin uygulamasında yer almak ve bu konuda ulusal ve uluslararası platformlarda Üniversiteyi temsil etmek.

 

ç) Bağımlılık alanında uzmanlaşmak isteyen hekim, hemşire, sosyal hizmet uzmanı, psikolog, psikolojik danışman ve benzeri meslek gruplarının lisansüstü çalışmaları için bilimsel olanaklar sunmak.

 

d) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili konularda halkın eğitilmesini sağlamak, kamuoyu oluşmasına yardımcı olmak (televizyon programı, gazete yayınları, el broşürleri, afişler ve benzeri) ve bilimsel yayın yapmak.

 

e) İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmalarına katkıda bulunmak.

 

f) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili istem ve gereksinimler yönünde inceleme ve araştırma yapmak; proje hazırlamak, danışmanlık hizmeti vermek ve veri sağlamak.

 

g) Bağımlılıkla mücadele konusunda yurt içi ve yurt dışında bilimsel çalışma ve projeler yapmak, yapılan projeleri desteklemek.

 

ğ) Bağımlılıkla mücadele konusunda ulusal ve uluslararası kongre, konferans, sempozyum, seminer, panel ve benzeri bilimsel etkinlikler düzenlemek.

 

h) Merkezin amaçları doğrultusunda alandaki ilgili meslek gruplarının gelişimini desteklemek için ilgili mevzuat hükümleri kapsamında kurslar ile meslek içi eğitim ve sertifika programları düzenlemek.

 

ı) Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak, ilişkiler kurmak ve geliştirmek.

 

i) Merkez amaçları ile ilgili gerekli görülen diğer etkinlikleri, araştırmaları ve yayınları yapmak.

 

j) Bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak için materyaller üretmek ve dağıtmak.

 

k) Bağımlılığı olan bireyler ve onların ailelerine destek olmak için eğitim ve danışmanlık faaliyetleri düzenlemek.

 

l) Bağımlılıkla mücadele konusunda sosyal ve sanatsal faaliyetler düzenlemek, ilgili kuruluşlarla iş birliği yapmak.

 

m) Diğer araştırma merkezi ve laboratuvarlarla iş birliği içinde araştırmalar yapmak.

 

n) Merkezin amaçları doğrultusunda Rektör ve yetkili kurullarca verilecek diğer görevleri yapmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

 

Merkezin yönetim organları

 

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

 

a) Müdür.

 

b) Yönetim Kurulu.

 

c) Danışma Kurulu.

 

Müdür

 

MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur.

 

(2) Müdür yardımcısı/yardımcıları, Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından en çok iki kişi olmak üzere, Müdürün önerisiyle Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcılarını değiştirebilir. Müdür yardımcıları, Müdür tarafından verilen görevleri yapar ve Müdürün bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

 

Müdürün görevleri

 

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

 

a) Merkezi temsil etmek.

 

b) Merkezin yönetim organlarını toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek, toplantı gündemini hazırlamak.

 

c) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunun aldığı kararları bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulamak.

 

ç) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun onayından sonra Rektörün bilgisine sunmak.

 

d) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak.

 

e) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen personel ihtiyacını Rektöre sunmak.

 

f) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında verilen diğer görevleri yapmak.

 

Yönetim Kurulu

 

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları dahil en çok yedi kişiden oluşur. Diğer dört üye, öğretim elemanları arasından Müdürün önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilir.

 

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan sürelerini tamamlamak üzere yenileri aynı yöntemle görevlendirilir.

 

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine üç ayda bir olağan ve gerekli hallerde olağanüstü olarak salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

 

(4) Yönetim Kurulu üyeleri olağan toplantılara mazeretsiz olarak üst üste üç kez katılmadığı takdirde Yönetim Kurulu üyeliği görevi sonlanır ve yerine aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

 

Yönetim Kurulunun görevleri

 

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

 

a) Merkezin araştırma, uygulama ve eğitim etkinliklerini hazırlamak, gözden geçirmek, çalışmaları değerlendirmek ve ilgili konularda kararlar almak.

 

b) Müdür tarafından hazırlanan yıllık çalışma planı, yıllık faaliyet raporu, program ve bütçeleri, eğitim-öğretim ve etkinlik planlarını incelemek ve karara bağlamak.

 

c) Merkezin etkili ve verimli bir şekilde çalışması için gerekli kararları almak.

 

ç) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği esaslarını belirlemek.

 

d) Merkezin çalışmaları için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonlarını oluşturmak.

 

e) Yıllık faaliyet raporu ile ilgili çalışmalar yapmak ve bunları Rektöre sunmak.

 

f) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında verilen diğer görevleri yapmak.

 

Danışma Kurulu

 

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyet alanlarında çalışmaları olan veya çalışmalarıyla Merkeze katkısı olacağı düşünülen en fazla altı üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. Danışma Kurulu üyeleri Üniversite içinden veya istekleri halinde kamu ve özel sektör temsilcileri arasından görevlendirilebilir.

 

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı ile yılda en az bir kez, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınıp yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirilir.

 

Danışma Kurulunun görevleri

 

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

 

a) Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık çalışma planı, araştırma projeleri ve eğitim çalışmaları ile ilgili görüş bildirmek.

 

b) Yapılan ve yürütülen çalışmaları değerlendirmek ve önerilerde bulunmak.

 

c) İlgili kuruluşlar arasında iş birliği sağlamak ve Merkez faaliyetleri hakkında önerilerde bulunmak.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Çalışma birimleri ve görevleri

 

MADDE 14 – (1) Merkezin çalışma konularıyla ilgili faaliyetlerin verimliliğini ve etkinliğini artırmak üzere proje, yayın, saha araştırmaları, halkla ilişkiler gibi sürekli veya geçici çalışma birimleri oluşturulabilir. Çalışma birimleri, çalışma birimi başkanı veya bir Yönetim Kurulu üyesi sorumluluğunda çalışmaları planlamak, koordine etmek ve yürütmek üzere görevlendirilen Üniversitedeki ilgili personelden oluşur.

 

(2) Çalışma birimleri; Müdürün teklifi ve Rektörün onayıyla kurulur, ilgili çalışma birimi başkanı veya Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen kişi başkanlığında toplanır ve yapılan çalışmalarla ilgili olarak Müdüre önerilerde bulunur. Çalışma birimlerindeki elemanlar, Yönetim Kurulunca öngörülen süreler için Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür, çalışma birimlerinin faaliyetlerini izler ve denetler. Görev süresi dolan çalışma birimi elemanının görev süresi Yönetim Kurulunca uzatılabilir.

 

Personel ihtiyacı

 

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

 

Harcama yetkilisi

 

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

 

Hüküm bulunmayan haller

 

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

 

Yürürlük

 

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

 

 

 

OMÜ Bağımlılıkla Mücadele Uygulama Ve Araştırma Merkezi Kuruldu!
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
GALERİLER
Web Tasarım
iş güvenliği malzemeleri