Samsun Eski Vergi Dairesi Yıkılıyor!
SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Yazarlar - Köşe Yazıları
Akasyam Haber
Advert
ANASAYFA Genel Güncel Gündem Siyaset Samsun Haber Kent Kültürü Türkiye Dünya Ekonomi Kültür Tarih
Samsun Eski Vergi Dairesi Yıkılıyor!
10.03.2022 12:25:42

 

Samsun Eski Vergi Dairesi Yıkılıyor!

Samsun Büyükşehir Belediyesi, eski Vergi Dairesini hurda malzemeler karşılığı yıkılması için ihale açtı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığından yapılan ihale duyurusunda şöyle denildi;

1- İlimiz İlkadım İlçesi, Kale Mahallesi, 1159 Ada, 4 no.lu parselde kayıtlı 845,06 m². yüzölçümlü (eski vergi dairesi hizmet alanı) Zemin+ 7 katlı bina nitelikli taşınmazın   hurda malzeme(Bina yıkım işlemi sonucu enkazdan çıkacak ve ekonomik değeri olan mal ve malzeme ) karşılığında, tanzim olunan şartnamelerine göre ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile yıkılması ve yıkıntı atıklarının taşınması işleri yaptırılacaktır.

2- İhale Şartnamesi ve ekleri mesai saatleri dahilinde Samsun Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğü veznesine 100,00 TL (yüztürklirası) yatırılarak, alınacak makbuzun ibrazı karşılığında   Fen İşleri Dairesi Başkanlığından temin edilecektir.

3- Teklif verecek kişiler, ayrıntılı bilgi için, Samsun Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri  Dairesi Başkanlığına şahsen veya   0 362 311 90 00 numaralı telefon ile başvuruda bulunabileceklerdir.

4- İhaleye konu binaların yıkımı karşılığında, yıkım işlemi sonucu enkazdan çıkacak ve ekonomik değeri olan mal ve malzeme, ihaleye katılmaya hak kazanan taliplilerine 368.096,26 TL. muhammen bedel üzerinden verilecektir.

5- İhalede yarışma (artırım ) bu muhammen bedel üzerinden yapılacaktır. Başka bir ifade ile; ihale en yüksek bedeli ödemeyi kabul ve taahhüt eden veya edecek olan yüklenicinin uhdesinde olacaktır. İhalede gerçekleşecek bedel YÜKLENİCİ tarafından İDARE’ye sözleşme yapılmasından önce ödenecektir.

 

6- Geçici teminat, muhammen bedeli üzerinden alınacak olup; oranı %3, tutarı 11.042,89 TL.’ dır.)

 

7-Bahse konu ihale 17.03.2022  tarihinde, Perşembe  Günü  Saat  14.30’da Samsun Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı salonunda,(Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası 1. Katında)  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.

 

8- İhaleye  katılacak olanlardan istenecek belgeler;

A)- Kanuni ikametgâh belgesi,

B)- Tebligat için adres göstermesi,

C)- Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi,

       a)- Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

       b)- Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

       c)- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve   (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge,

D)- Geçici teminatını vermesi; ( 2886 Sayılı D.İ.K.’da belirtilen Geçici Teminat olarak kabul edilen değerler )

E)- İmza sirkülerini vermesi,

       a)- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

       b)- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

       c)- Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

F)-İstekliler adına vekaleten iştirak ediyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi,

G)-  İhaleye katılanın veya vekilinin Büyükşehir Belediyesine  borcu olmadığına dair belge,

H)-  2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair Kamu İhale Kurumu internet  adresinden alınmış sorgulamaya dair belge,

I)-Yıkımı yapılacak yapıların yerini bildiğine ve gördüğüne dair yer gördü belgesi,

J)- Yıkım  Teknik Sorumlusu bulunduracağına dair taahhüt,

K)- İhale tarihine kadar gerçekleştirdiği yıkım işlerine ait İş Bitirme Belgeleri veya İnşaat Mühendisliği  Mezuniyet Belgesi,

L)- Yıkım ve enkaz kaldırma işlerinde kullanılacak iş makinesi ve araçların listesi. (Kendisine ait ve/veya kiralayacağı)

M)- Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,

 

9- Açık teklif usulüne göre ihale, isteklilerin ihale komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılacaktır. Bu duruma göre; İstekliler ihale evraklarını ihale saatinde komisyona sunacaklar ve evrakları uygun olanlar tekliflerini sözlü olarak vereceklerdir. İstekliler, isterlerse ihale evraklarını ihale saati olan 14.30’a kadar sıra numaralı makbuz karşılığında Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’na  verecektir. İhale evrakları ile birlikte yazılı tekliflerini 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak teslim eden, ancak 1.fıkrada belirtilen sözlü artırmaya katılmayanların yazılı teklifleri son ve kesin teklif olarak kabul edilir. Ayrıca istekliler ihale saati olan 14.30’a kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri teklifleri iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Posta ile göndermelerde olabilecek gecikmeler kabul edilmez. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklifin son ve kesin teklif olarak kabul edileceği ilan olunur.

 

Samsun Eski Vergi Dairesi Yıkılıyor!
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
Vatan DAŞ     0000-00-00 Yıkın yıkın,en iyi yaptığınız şey, yıkıp yenisini yapmak.vatandaş olarak nasılsa kaz gibi yolunmaya alıştık, acımıyor artık.turkiş binası,gazi kütüphanesi,AKM,PTT in yanındaki bina vb...
GALERİLER