Eğitim
Giriş Tarihi : 22-12-2022 17:26   Güncelleme : 22-12-2022 17:26

Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcısı Alım İlanı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında çalıştırılmak üzere, 9. dereceli, toplam 15 (onbeş) Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcısı alınacak.

Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcısı Alım İlanı

SINAV KILAVUZU

 

Giriş sınavı sadece sözlü sınav şeklinde yapılacaktır. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile sınavın yapılacağı adres, tarih ve saatleri, YÖK Başkanlığının (www.yok.gov.tr) internet sayfasında, sözlü sınavdan en az 10 (on) gün önce ilan edilecektir. Adaylar için ayrıca sınava giriş belgesi düzenlenmeyecektir. 

 

 

Alanı                           kadro adeti     Mezun olunan alan/bölüm                 Sınav Türü ve Puan

Hukuk                                    4          Hukuk Fakültesi                                            KPSS-P4

Kamu Yönetimi                     5          Kamu Yönetimi                                             KPSS-P6

İşletme                                               2          İşletme Bölümü                                             KPSS-P27

İktisat                                     2          İktisat Bölümü                                               KPSS-P17

Maliye                                    2          Maliye Bölümü                                              KPSS-P21

 

SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

1)         657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak.

2)         2021 veya 2022 yılında yapılan KPSS Lisans (A) grubu sınavı sonucunda, yukarıdaki tabloda yer alan uzmanlık alanlarının karşılarında belirtilen puan türüne göre asgari 85 puana sahip olmak. 

3)         Yurtiçinde en az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin yukarıdaki tabloda belirtilen bölüm veya bölüme denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki bölümlerden birini bitirmiş olmak.

4)         01.01.2023 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1988 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak.)

5)         Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek, daimi vücut ya da akıl hastalığı ile vücut sakatlığı ya da engeli bulunmamak.

6)         Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak.

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER, ŞEKLİ VE YERİ:

2021-2022 yılında yapılan KPSS Lisans (A grubu) sınavları sonucunda, 100 (yüz) puan üzerinden 85 (seksenbeş) ve daha yüksek puan alarak başarılı olan adaylardan, Başkanlığımızdan görev talebinde bulunacakların, elektronik ortamda doldurulacak  Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı Başvuru Formu (son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf yapıştırmak suretiyle) ile birlikte aşağıda yer alan belgeleri 20.01.2023/03.02.2023 tarihleri arasında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Üniversiteler Mahallesi 1600. Cadde No: 10 06800 Bilkent/Çankaya/ANKARA adresine şahsen, elden veya posta  yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir. 

Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle son başvuru tarihinden sonra Başkanlığımıza girişi yapılan evraklar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

a)         KPSS sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı,

b)         Yükseköğretim diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya belgenin verildiği Kurumca ya da Başkanlıkça onaylanmış örneği,

c)         İki adet vesikalık fotoğraf,

ç) Adayın özgeçmişi.

SÖZLÜ SINAV:

Müracaat şartlarını taşıyan adaylar, yukarıdaki tabloda yer alan her bir alan kendi içinde olmak üzere, KPSS puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanır. Yukardaki tabloda yer alan her bir alanda ilan edilen kadro sayısının 4 (dört) katı aday, sözlü sınava girmeye hak kazanır. Sonuncu aday ile aynı puana sahip olanlar da sözlü sınava girerler.

Sözlü sınavda adaylar,

a)         Adayın kendi alanındaki bilgi düzeyi ile Genel Kültür, Genel Yetenek, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, İdari Teşkilat, Makro İktisat, Maliye Politikası, Avrupa Birliği Hukuku, Yükseköğretim Mevzuatı (T.C. Anayasası’nın ilgili hükümleri, 2547, 2914 ve 2809 sayılı Kanunlar ile yükseköğretim mevzuatına ilişkin yönetmelikler) konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b)         Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c)         Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d)        Genel yetenek ve genel kültürü,

e)         Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

 

yönlerinden değerlendirilir.

 

 

Adaylar, Sınav Komisyonu tarafından ayrı ayrı puan verilmek suretiyle (a) maddesi için 50 (elli) puan, diğer maddelerinde yazılı özelliklerin her biri için 10’ar (onar) puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için Sınav Komisyonu Başkan ve üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır. 

Sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

 

SÖZLÜ SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ, İLANI VE SONUÇLARA İTİRAZ

 

Sözlü sınav sonuçlarına göre puanı en yüksek adaydan başlanarak atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl, asıl aday sayısının yarısı kadar da yedek aday belirlenir. Yedek listede yer alan adayların hakları, ilân tarihini takip eden üç ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

 

Sınav puanlarının eşitliği halinde sırasıyla; sözlü sınav puanı, KPSS puanı, diploma notu yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

 

Sınav sonuçlarının ilânını takip eden 5 (beş) iş günü içinde Komisyona itiraz edilebilir. İtirazlar Komisyonca en geç 10 (on) iş günü içinde karara bağlanır.

 

UZMAN YARDIMCISI KADROLARINA ATAMA

 

Sınavda başarılı olan adaylar;

 

a)         Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı beyanını,

b)         Adli sicil kaydı yazılı beyanını,

c)         Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanını,

ç) 4 adet vesikalık fotoğrafını,

 

sınav sonucunun yazılı olarak bildirildiği tarihi takip eden 15 (onbeş) gün içerisinde Personel Dairesi Başkanlığına teslim ederler.

 

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

 

Sınavı kazananların atama işlemleri 657 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılır. Süresi içinde belgelerini teslim etmeyenlerin atamaları yapılmaz.

 

Sınavda başarılı olanlardan yasal süresi içinde göreve başlamayanlar, ataması yapılıp da herhangi bir sebeple görevden ayrılanlar ile atama şartlarını taşımadığı anlaşılanların yerlerine yedek adayların ataması puan üstünlüğüne göre yapılır.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ: Telefon : (312) 298 75 69-70-71

Not 1 :Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Başkanlığımızın www.yok.gov.tr adresinden ilgililere duyurulacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

 

 

 

 

Recep YAZGANRecep YAZGAN