Samsun üniversitesi öğretim elemanı alacak!
SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Yazarlar - Köşe Yazıları
Akasyam Haber
Advert
ANASAYFA Genel Güncel Gündem Siyaset Samsun Haber Kent Kültürü Türkiye Dünya Ekonomi Kültür Tarih
Samsun üniversitesi öğretim elemanı alacak!
06.12.2021 17:31:15

 

Samsun üniversitesi öğretim elemanı alacak!

Samsun Üniversitesi, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesi hükümleri uyarınca akademik personel alacak.

Duyuru Başlama  Tarihi:                                                     06.12.2021 

Son  Başvuru  Tarihi:                                                           20.12.2021

Ön  Değerlendirme  Sonuç  Açıklama  Tarihi :                  23.12.2021

Giriş  Sınavı  Tarihi :                                                             28.12.2021

Sonuç  Açıklama  Tarihi :                                                     31.12.2021

Sonuçların  İlan  Edileceği  İnternet  Adresi  :  www.samsun.edu.tr

Genel  Şartlar

657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  48  inci  maddesinde  belirtilen  şartları  taşımak, 2-  ALES'ten  en  az  70,  Yükseköğretim  Kurulu  tarafından  kabul  edilen  merkezi  yabancı  dil  sınavından  en  az  50  puan  veya  eşdeğerliği  kabul  edilen bir sınavdan  bu  puan  muadili  bir  puan  almış  olmak  gerekir.

Merkezi  sınav  muafiyetinden  yararlanmayı  talep  edenlerin  ön  değerlendirme  ve  nihai  değerlendirme aşamalarında  ALES  puanı  70  olarak  kabul  edilir.

Ön  değerlendirme  ve  nihai  değerlendirme  aşamalarında  lisans  mezuniyeti  notunun  hesaplanmasında  kullanılacak  4'lük  ve  5'lik  not  sistemlerinin 100'lük  not  sistemine  eşdeğerliği  Yükseköğretim  Kurulu  kararıyla  belirlenir.

Diğer  not  sistemlerinin  100'lük  not  sistemine  eşdeğerliğine  yükseköğretim kurumlarının  senatoları  karar  verir.

Adaylarda,  yabancı  dille  eğitim  ve  öğretim  yapılan  programlardaki  öğretim  görevlisi  kadrolarına  yapılacak  atamalarda  atama  yapılacak  programın eğitim  dilinde;  bilim  alanı  yabancı  dille  ilgili  kadrolara  yapılacak  öğretim  görevlisi  atamaları  ile  4/11/1981  tarihli  ve  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanununun 5  inci  maddesinin  birinci  fıkrasının  (ı)  bendi  uyarınca  zorunlu  yabancı  dil  dersini  vermek  üzere  öğretim  görevlisi  kadrolarına  yapılacak  atamalarda  ilgili dilde;  yükseköğretim  kurumlarının  uluslararası  ilişkiler  ile  yabancı  dille  ilgili  uygulamalı  birimlerinde  istihdam  edilecek  öğretim  görevlisi  atamalarında,  en az  bir  dilde  Yükseköğretim  Kurulu  tarafından  kabul  edilen  merkezi  yabancı  dil  sınavından  en  az  85  puan  veya  eşdeğerliği  kabul  edilen  bir  sınavdan  bu  puan muadili bir  puana  sahip  olma  şartı  aranır.

Özel  Şartlar

 1. Araştırma  görevlisi  kadrolarına  atamalar,  2547  sayılı  Kanunun  Ek  38  inci  maddesi  uyarınca  50  nci  maddenin  birinci  fıkrasının  (d)  bendi kapsamında  yapılır.
 2. Öğretim  görevlisi  kadrosuna  başvuracak  adaylarda  en  az tezli  yüksek  lisans  derecesine sahip  olmak  veya lisans  ve  yüksek  lisans  derecesini  birlikte veren  programlardan  mezun  olmak  şartı  aranır.

Muafiyet 1-Meslekyüksekokullarının,genelşartlarbaşlığıaltındayeralan4üncümaddesikapsamındakiöğretimgörevlisikadrolarıharicindekiöğretim elemanıkadrolarınayapılacakbaşvurulardayabancıdilşartıaranmaz. 2-Doktoraveyatıpta,dişhekimliğinde,eczacılıktaveveterinerhekimlikteuzmanlıkyadasanattayeterlilikeğitiminitamamlamışolanlarda,meslek yüksekokullarınınYükseköğretimKurulutarafındanbelirlenenuzmanlıkalanlarınaatanacakolanlarda,yükseköğretimöğretimelemanıkadrolarında çalışmışveyaçalışmaktaolanlardamerkezisınav(ALES)şartıaranmaz. AraştırmaGörevlisiKadrolarınaBaşvurudaİstenenBelgeler 1-Başvuruformu(https://pdb.samsun.edu.tr/formlar/adresindenulaşılabilir) 2-Özgeçmiş 3-Nüfuscüzdanıörneği(e-Devletüzerindenalınannüfuskayıtörneğidekabuledilecektir.) 4-Herhangibiradlisicilkaydıolmadığınıbelirtirbelge(e-Devletüzerindenalınanbelgekabuledilecektir.) 5-Lisansdiplomasıveyageçicimezuniyetbelgesiveilandabelirtilenkadroözelşartlarınabağlıolarakgerekliiseyükseklisansdiplomasıveya geçicimezuniyetbelgesi (Başvurudabulunacakolanadaylare-Devletüzerindenalınankarekodlubelgelerilebaşvuruyapabileceklerdir.e-Devletharicidiploma/mezuniyet belgelerininmutlakaresmikurumlarcaonaylanmışıslakimzalı/mühürlüsuretiolmalıdır.(Atanmayahakkazanılmasıhalindeöğrenimeilişkin diploma/mezuniyetbelgesiaslıveyanoteronaylısuretiibrazedilecektir.)YabancıyükseköğretimkurumumezunlarıdadiplomalarınınYükseköğretim KuruluBaşkanlığıncadenkliğinigösterenonaylıbelgelerimutlakaibrazedeceklerdir. 6-Lisans transkriptbelgesi(Mutlakaaslıveyaresmikurumlarcaonaylanmışıslakimzalı/mühürlüsuretiolmalıdır.Karekodlutranskriptlerdekabul edilecektir.) 7-Lisansüstü(ilanagöreyükseklisansve/veyadoktora)öğrencibelgesi(e-Devlettenalınankarekodlubaşvurutarihiitibariylealınmışöğrenci belgeleribaşvuruaşamasındakabuledilecektir.e-DevlethariciöğrencibelgelerininyaaslıyadaResmiKurumlarcaonaylanmışıslakimzalı/mühürlüolması gerekir.) 8-İkiadetfotoğraf(4,5x6cmebadındasonaltıayiçerisindeçekilmişvesikalıkfotoğraf) 9-ALESsonuçbelgesi(Sonuçkontrolkodubulunanbirsureti) 10-YükseköğretimKurulutarafındankabuledilenmerkeziyabancıdilsınavıveyaeşdeğerliğikabuledilenbirsınavdanalınansonuç belgesi 11-Erkekadaylariçinterhis,tecilveyamuafolduğunubelirtenbelge(Askerlikşubelerindenalınmışveyae-Devletüzerindenalınankarekodlubelge ilebaşvuruyapabileceklerdir.)

 •  

 

 1. Başvuru  formu  (https://pdb.samsun.edu.tr/formlar/  adresinden  ulaşılabilir)
 2. Özgeçmiş
 3. Nüfus  cüzdanı  örneği  (e-Devlet  üzerinden  alınan  nüfus  kayıt  örneği  de  kabul  edilecektir.)
 4. Herhangi  bir  adli  sicil  kaydı  olmadığını  belirtir  belge  (e-Devlet  üzerinden  alınan  belge  kabul  edilecektir.)
 5. Lisans  diploması  veya  geçici  mezuniyet  belgesi  ve  ilanda  belirtilen  kadro  ile  özel  şartlara  bağlı  olarak  gerekli  ise  lisansüstü  öğrenim  (yüksek lisans/  doktora)  diploması  veya  geçici  mezuniyet  belgesi (Başvuruda  bulunacak  olan  adaylar  e-Devlet  üzerinden  alınan  karekodlu  belgeler  ile  başvuru  yapılabilecektir.  e-Devlet  harici  öğrenci  belgelerinin  ya aslı  ya  da  Resmi  Kurumlarca  onaylanmış  ıslak  imzalı/mühürlü  olması  gerekir.  (Atanmaya  hak  kazanılması  halinde  öğrenime  ilişkin diploma/mezuniyet belgesi  aslı  veya  noter  onaylı  sureti  ibraz  edilecektir.)  Yabancı  yükseköğretim  kurumu  mezunlarının  diplomalarının  Yükseköğretim  Kurulu  Başkanlığınca denkliğini  gösteren  onaylı  belgesini  başvuruda  ibraz  etmesi  gerekmektedir.
 6. Lisans  transkript belgesi (Resmi Kurumlarca  onaylanmış  ıslak  imzalı/mühürlü  bir  sureti  olmalıdır.  Karekodlu  transkriptler  de  kabul  edilir.)
 7. İki  adet  fotoğraf  (4,5x6  cm  ebadında  son  altı  ay  içerisinde  çekilmiş  vesikalık  fotoğraf)
 8. ALES  sonuç  belgesi  (Sonuç  kontrol  kodu  bulunan  bir  sureti)
 9. Yükseköğretim  Kurulu  tarafından  kabul  edilen  merkezi  yabancı  dil  sınavı  veya  eşdeğerliği  kabul  edilen  bir  sınavdan  alınan  sonuç belgesi  (Meslek Yüksekokulu  kadrolarında  zorunlu  değildir.)
 10. Tecrübe  Belgesi  (Önemli  Notlar  kısmında  ayrıntıları  yer  almaktadır.)
 11. Erkek  adaylar  için  terhis,  tecil  veya  muaf  olduğunu  belirten  belge  (Askerlik  şubelerinden  alınmış  veya  e-Devlet  üzerinden  alınan  karekodlu  belge ile  başvuru  yapabileceklerdir.)

Önemli Notlar

 1. Adaylar  son  başvuru  tarihi  mesai  bitimine  kadar  ilanda  belirtilen  başvuru  adreslerine  şahsen  ya  da  posta  ile  başvuru  yapacaklardır.  Posta  ile yapılacak  başvuruların  son  başvuru  tarihine  kadar  başvuru  yapılacak  birime  ulaşması  gerekmektedir.  Eksik  belgeli  ve  süresi  içinde  yapılmayan  başvurular  ile internet üzerinden  yapılan  başvurular  değerlendirmeye  alınmayacaktır.  Yanlış  birime  ve/veya  adrese  teslim  edilmesinden,  postadaki  gecikmelerden Üniversitemiz  sorumlu  değildir.
 2. Adaylar  ilan  edilen  kadrolardan  ancak  birine  başvuru  yapabilir.  Birden  fazla  kadroya  başvurduğu  tespit  edilen  adayların  başvurularının  tümü  iptal edilecektir.
 3. Onaylı  Hizmet/Tecrübe  belgesi;  hizmetin  yerine  getirildiği  kamu  kurum  ve  kuruluşu/şirket/firmadan  alınan  hizmet  belgesi  ile  veya  onaylı  bir yazıyla  belgelendirilmelidir.  Bu  belge  ile  birlikte  çalışılan  sürelere  ait  SGK/Sigorta  Hizmet  Dökümünün  ibraz  edilmesi  de  zorunludur  (Yalnızca  SGK  çıktısı kabul edilmeyecektir.)

4-  Rektörlük  bünyesinde  ilan  edilen  öğretim  görevlisi  kadrolarına  yapılacak  başvurular  Rektörlük  Personel  Daire  Başkanlığına  diğer  başvurular  ise kadronun  ait  olduğu  birime  yapılacaktır.

Samsun üniversitesi öğretim elemanı alacak!
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
GALERİLER