Samsun Haber
Giriş Tarihi : 28-05-2024 16:01

Samsun Valiliği Suda Boğulma Olaylarına Karşı Alınacak Tedbirler Genelgesi Yayınladı

Samsun Valiliği tarafından Suda Boğulma Olaylarına Karşı Alınacak Tedbirlere İlişkin Genel Emir Genelgesi yayımlandı.

Samsun Valiliği Suda Boğulma Olaylarına Karşı Alınacak Tedbirler Genelgesi Yayınladı

Yaz mevsiminin gelmesiyle, turistler ile vatandaşların serinlemek, yüzmek veya balık tutmak amacıyla girdikleri deniz, iç sular, akarsu, göl, baraj, gölet, kanal, su birikintisi, sel kapanı, regülatör, su iletimi, deşarj veya taşkın kontrol kanalı vb. alanlarda yaşanması muhtemel suda boğulma olaylarının önüne geçilebilmesi veya bu tür üzücü olayların asgari seviyeye indirilebilmesi amacıyla yayınlandığı belirtilen genelge, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11. maddesinin (c) fıkrasında yer alan, "İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerinden olduğu kaydedildi.

Genel hüküm ve esasları şu şekilde belirtildi;

1. Vali veya Vali Yardımcısı Başkanlığında (Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge

Komutanlığından sorumlu) Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı veya

Genel Sekreteri, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı, İl Jandarma

Komutanı, İl Emniyet Müdürü, İl Müftüsü, Çevre, Şehircilik ve İklim

Değişikliği İl Müdürü, İl Gençlik ve Spor Müdürü, İl Milli Eğitim Müdürü,

Bölge Liman Başkanı, AFAD İl Müdürü, 112 AÇM Müdürü, İl Kültür ve Turizm Müdürü, İl Sağlık Müdürü, İl Tarım ve Orman Müdürü, DSİ 7. Bölge Müdürü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı’ndan müteşekkil İl Suda Boğulma Olaylarını Önleme Komisyonu oluşturulmaktadır. İl Suda Boğulma Olaylarını Önleme Komisyonu; suda boğulmanın önlenmesi için İl genelindeki yüzme alanlarında uyulacak genel kuralları belirlemek, suda boğulma olaylarını önlemeye yönelik kurum ve kuruluşlar ile işletmelerin görev ve sorumluluklarını belirlemek, İlçe Suda Boğulma Olaylarını Önleme Komisyonlarınca yapılan denetimleri değerlendirmek, suda boğulma olaylarının analizlerini yaparak sebeplerini araştırmak ve yüzme sezonunu değerlendirmekle görevlidir. Bu amaçla komisyon her yıl Nisan ayları ile gerek görülen zamanlarda toplanacaktır.

2. İlçe Kaymakamlıkları bünyesinde; Kaymakam Başkanlığında İlçe Belediye Başkanı, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Müdürü/Amiri, Sahil Güvenlik Karakol/Bot Komutanı, İlçe Müftüsü, İlçe Milli Eğitim Müdürü, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü, Milli Emlak Müdürü/Şefi, İlçe Sağlık Müdürü, İlçe Tarım ve Orman Müdürü, Orman İşletme Müdürü/Şefi, Büyükşehir Belediye Başkanlığı Temsilcisi, DSİ 7. Bölge Müdürlüğü Temsilcisi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Temsilcisi, Bölge Liman Başkanlığı Temsilcisi ve AFAD İl Müdürlüğü Temsilcisi’nden müteşekkil İlçe Suda Boğulma Olaylarını Önleme Komisyonu oluşturulmaktadır.

İlçe Suda Boğulma Olaylarını Önleme Komisyonları; ilgili mevzuatta, İçişleri Bakanlığının 22.07.2022 tarihli ve 33768 sayılı genelgesinde yer alan hususların uygulanmasını sağlamak, suda boğulma olaylarının önlenmesi amacıyla ilçe düzeyinde alınacak tedbirleri belirlemek, söz konusu tedbirlerin uygulanmasını denetlemek, Limanlar Yönetmeliği’nde belirtilen denize girmenin yasaklandığı alanlar (liman, barınak, kıyı tesisleri vs.) dışında kalan tüm kıyı şeridini ve sahilleri, denize girmeye uygunluk bakımından aşağıda belirtilen 3 ayrı statüde belirleyerek 2024 yılı için 15 Mayıs 2024 tarihine kadar, sonraki seneler için her yıl 1 Nisan tarihine kadar İl/İlçe Suda Boğulmayı Önleme Komisyonunda görevli kurumlar ile valiliğe bildirmek ve İl Suda Boğulma Olaylarını Önleme Komisyonu kararları ile Valilik emirlerinin ilçe düzeyinde uygulanmasını sağlamakla görevlidir.

a. Yüzme alanları (Cankurtaran hizmeti verilen ve altyapıya sahip alanlar)

b. Denize girmenin yasaklandığı alanlar (5442 sayılı kanun kapsamında

olup, çeken akıntı mevcut ve/veya kıyı yapısı uygun olmayan, cankurtaran

hizmeti bulunmayan riskli ve tehlikeli alanlar)

c. Denize girilmesi önerilmeyen alanlar (Yüzme alanları ve denize

girmenin yasaklandığı alanlar dışında kalan ve cankurtaran hizmeti ile

herhangi bir altyapı bulunmayan alanlar)

 

3. İlçe Suda Boğulma Olaylarını Önleme Komisyonları tarafından ilçe

genelinde deniz göl gölet vb. alanlarda sağlık, güvenlik ve sosyal donatılar

açısından belirlenen “Yüzme alanları”, “Denize girmenin yasaklandığı

alanlar” ve “Denize girilmesi önerilmeyen alanları” kamuoyuna

duyurulacaktır.

4. İlçe Suda Boğulma Olaylarını Önleme Komisyonlarınca Liman Başkanlığı

koordinesinde tespit edilen yüzme alanlarına ait sınırların (kıyıdan itibaren

200 metreye kadar) yüzer donanımlarla işaretlenmesi ve bu alanlarda

yüzme sınırlarını gösteren uyarıların bulundurulması, sahillerde çeken akıntı üreten yerlerin mevkileri ile denize girmenin riskli ve yasaklandığı alanların sınırlarını gösteren uyarı ve ikaz dubalarının konulması belediyeler aracılığıyla sağlanacaktır.

5. İlçe Suda Boğulma Olaylarını Önleme Komisyonları ve kolluk birimlerince, yüzme alanı olarak belirlenen alanlar dışında kalan deniz, kıyı tesislerine yaklaşım kanallarında, mendirek ağızlarında, göl, gölet, akarsu, su kanalı vb. alanlarda suya girilmesine kesinlikle müsaade edilmeyecektir.

6. Denize yoğun olarak girilen yerlere öncelik verilmek üzere yüzme alanla

rında ilgili belediyeler ve işletmeler tarafından ilk yardım kabini/odası oluşturulacak ve gerekli personel/malzeme desteği sağlanacaktır.

7. Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından, belirlenen yüzme alanlarında

yüzen vatandaşlara 3 dakika içerisinde ulaşılabilecek şekilde Türkiye Sualtı

Sporları Federasyonu’ndan belgeli gümüş bröveli cankurtaran ile

cankurtaran kulesi (istasyonu) ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu

Cankurtarma Talimatı’nda belirtilen malzemelerin bulundurulması

sağlanacaktır. Cankurtaranların izinli veya raporlu olması halinde, ilgili

kurum/işletme tarafından yerlerine görevlendirme yapılacak olup, görevli

cankurtaranların iletişim bilgileri ivedilikle İlçe Suda Boğulma Olaylarını

Önleme Komisyonuna gönderilecektir. İlçe Suda Boğulma Olaylarını Önleme Komisyonu tarafından tesislerin konumu ve risk durumuna göre, ihtiyaç duyulan cankurtaran ve cankurtaran kulesi sayıları belirlenecektir.

İlçe Suda Boğulma Olaylarını Önleme Komisyonlarınca yapılacak denetimlerde cankurtaran ekipmanı vb. gibi suda boğulma olaylarını önleme faaliyetlerinde kullanılabilecek her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarına yönelik kaymakamlıkların talepleri Samsun Büyükşehir Belediyesi ve imkanlar ölçüsünde İlçe Belediyelerince ivedilikle yerine getirilecektir.

8. Plajlarda emniyet şeridi oluşturulmuş kontrollü yüzme alanı için kurulacak cankurtaran kuleleri (istasyonlar) yüzen vatandaşlara 3 dakika içerisinde ulaşılabilecek, yüzme alanını rahat görebilecek ve üzerinden pratik iniş yapılabilecek şekilde olacak, istasyonlarda, plaj kullanım uyarı panosu, cankurtaran hizmet bayrakları, kurtarma ipi, kurtarma topu, battaniye, megafon, kurtarma kemeri, telsiz, dürbün, cankurtaran düdüğü,

cankurtaran üniforması (T-shirt sarı renk, şort ve şapka kırmızı renkte), kurtarma botu veya Jet Ski, Oksijen seti ve ilkyardım çantası bulundurulacaktır.

Ayrıca icra edilecek İl Suda Boğulma Komisyonu toplantısında cankurtaranlar tarafından kullanılmak maksadıyla İnsansız Cankurtarma

Aracının (ICA) etkinliği ve kullanılabilirliği konusu ele alınacaktır.

9. Cankurtaran istasyonlarında halkın görebileceği yerlere cankurtaran brö

vesinin bir örneği, çalışma saatleri ve flamaların anlamları asılacaktır.

10. Denize yoğun olarak girilen yerlerde halkın bilgilendirilmesi ve uyarılm

ası maksadıyla sahil şeritlerine hakim olacak şekilde sesli anons ve uyarı

sistemlerinin kurulması sağlanacaktır.

11. “Yüzme alanları” ve “Denize girmenin yasaklandığı alanlarına” yönelik

“Plaj Dikkat ve Uyarı Bayrakları”nın mevzuata uygun şekil ve standartlarda

olması sağlanacak, cankurtaranın olmadığı veya denize girmenin tehlikeli

ve yasak olduğu durumlarda cankurtaran istasyonlarına kırmızı flama çekilip sınır flamaları kaldırılarak cankurtaranın olmadığı ve denize girmenin tehlikeli ve yasak olduğu anons sisteminden duyurulacaktır.

12. İlçe Suda Boğulma Olaylarını Önleme Komisyonları tarafından yapılan

denetimlerde, görevli cankurtaranların, asli görevleri dışında başka işlerde

çalıştırılmadıkları kontrol edilecek ve ayrıca görevli cankurtaranların görev

mahallerinde oldukları tüm kolluk birimleri tarafından devriye görevlerinde denetlenecek, aykırı davrananlara ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda işlem yapılacaktır.

13. Tüm kurum ve işletmeler tarafından sorumluluk alanlarında meydana

gelen bütün kaza ve suda boğulma olaylarını, derhal 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne bildirecektir.

14. İlçe Suda Boğulma Olaylarını Önleme Komisyonlarının gözetiminde

özellikle hafta sonu ve bayram tatilleri gibi yüzme alanlarında/plajlarda

yoğunluk yaşanan dönemlerde kolluk kuvvetleri ve belediye zabıta

görevlilerince denetimler artırılacak, yaz sezonu süresince Sahil Güvenlik

Karadeniz Bölge Komutanlığı tarafından yüzme alanlarına yönelik sahil

devriyesi görevleri icra edilecektir.

15. Boğulma olaylarının sık yaşandığı bölgelerin yakınında bulunan Acil

Yardım İstasyonları tarafından ambulansların olaylara en kısa sürede

müdahale edecek şekilde hazır bulundurulması sağlanacaktır. Yaz sezonu

süresince İl/İlçe Suda Boğulmayı Önleme Komisyonlarınca ihtiyaç duyulması halinde ilave ambulans ve 112 istasyonu görevlendirmesi ile

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından devriye planlaması

yapılacaktır.

Samsun ilinde meydana gelen boğulma olaylarının takip ve analiz edilmesinde zorluk yaşanmaması adına münferiden gelişen ve 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmeyen olayların, Samsun İli boğulma olayları risk

haritasının oluşturulabilmesi için İl Sağlık Müdürlüğü tarafından her ayın ilk haftası Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına bildirilmesi sağlanacaktır.

16. Yüzme bilmeyenlerin ve 15 yaşından küçük çocukların yanlarında

yüzme bilen ebeveynleri ve/veya refakatçileri olmadan denize girmeleri

tehlikeli ve riskli olup, üzücü olayların meydana gelmemesi için vatandaşlar ve yetkililer tarafından gerekli hassasiyet gösterilecektir.

17. Yüzme alanları içerisinde oyun gruplarının (şişme ve diğer yüzer su

parkı) bulunması ve cankurtaranın görüş alanını olumsuz olarak etkileyen

diğer büyük hacimli yapıların oluşturulması kesinlikle yasaktır.

18. Yüzme alanı olarak belirlenmiş ve emniyet şamandıraları ile çevrilmiş

deniz alanına, her türlü motorlu veya motorsuz deniz aracının girmesi ve bu alanlarda yarış, gösteri vb. herhangi bir aktivite yapılması yasaktır.

19. Yüzme alanlarından faydalanan vatandaşların can güvenliği açısından,

bu alanlarda her türlü su ürünleri avcılığı yapmak yasaktır.

20. Samsun Valiliği ve/veya İlçe Kaymakamlıkları tarafından, Sahil

Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ile koordineli olarak Meteoroloji 10.

Bölge Müdürlüğünün tahmin ve uyarılarına istinaden olumsuz hava ve deniz koşullarında ivedilikle suya girilmesi yasaklanabilecek ve bu durum

kamuoyuna (kamu kurum kuruluşlarının ve yerel yönetimlerin resmi yayın

organları, kısa mesaj (SMS), yerel basın ve sosyal medya aracılığıyla) duyurulacaktır.

21. Samsun Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlıklar ve İlçe Belediyeleri

tarafından, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğünce

hazırlanan insan sağlığı ve can güvenliği açısından yüzmeye uygun olmayan alanlara yönelik bilgilendirici afişlerin ilan panolarına ve görünür yerlere (otobüs durakları, otogar, sahil şeritleri, plaj vb.) asılması sağlanacak, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanacak suda boğulma olayları sonrasında uygulanacak ilkyardım kurallarını ihtiva eden broşürlerin ilçe belediyeleri, turizm tesisleri, okul ve üniversiteler aracılığıyla vatandaşlarımıza dağıtımı sağlanacak,

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlıklar ve İlçe Belediyeleri tarafından hazırlanacak “Boyunuzu Geçebilir”, “Çeken

Akıntı”, “Alkollü Şekilde Denize Girmek Risklidir”, “Yüzme Bilmeden

Denize Girmek Tehlikelidir” ve “Kayalıklardan Atlamak Hayati

Tehlike Taşır” gibi uyarıcı ibareler içeren broşürlerin; halkın yoğun olarak denize girdiği yerlerde dağıtılması sağlanacaktır.

22. Tüm kamu kurum ve kuruluşları tarafından boğulma vakalarına dayalı

can kayıplarının arttığı dönemlerde insan sağlığı ve can güvenliği açısından

iç sular, akarsu, göl, baraj, gölet, kanal, su birikintisi, sel kapanı, regülatör,

su iletimi, deşarj veya taşkın kontrol kanalı gibi yüzmeye uygun olmayan

alanlara girilmemesi gerektiğine ilişkin bilgilendirmeler, resmi yayın

organları, anons sistemleri, kısa mesaj (SMS) ve diğer duyuru kanalları ile

yapılacak, ayrıca vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi maksadıyla kamu

kurum ve kuruluşlara ait internet siteleri ve sosyal medya uygulamalarında

çeken akıntı videoları ile bilgilendirme duyuruları yayınlanacaktır.

23.İlçelerimizde imkânlar çerçevesinde paydaş kurum/kuruluşlara iş birliği

içerisinde yüzme kursları/programları düzenlenecek ve/veya isteklilere cankurtaranlık eğitiminin verilmesi sağlanacaktır.

24.Okullarda Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı tarafından “Çeken Akıntı” eğitimleri, ayrıca tüm kolluk birimlerince sulama kanallarında, barajlarda ve insan sağlığı ile can güvenliği açısından yüzmeye uygun olmayan yerlerde suya girilmesinin tehlikeleri hakkında eğitimler verilecektir.

25. Üniversiteler ve diğer paydaş kurum/kuruluşlar aracılığıyla kamuoyu

nda farkındalığı artırıcı panel seminer, sempozyum, çalıştay vb. etkinlikler düzenlenerek çıktıları kamuoyu ile paylaşılacaktır.

26. İl/İlçe Suda Boğulma Olaylarını Önleme Komisyonları tarafından alınan

kararlar Kaymakamlıklarca ve Valiliğimiz İl Basın ve Halkla İlişkiler

Müdürlüğünce kamuoyuna duyurulacaktır.

27. DSİ tarafından işletilen veya çeşitli kurum ve kuruluşlara devredilen

tesislerin (baraj, gölet, sel kapanı, regülatör, su iletimi, deşarj veya

taşkından koruma kanalı gibi) çevresine insan geçişinin engellenmesi

amacıyla fiziki güvenlik tedbirlerinin (tel çit, korkuluk, uyarı levhaları gibi)

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Su Yapıları Koruyucu Güvenlik Tedbirleri

Yönetmeliği çerçevesinde ilgili kurumlarca; yönetmelik kapsamı dışındaki su yapılarında ise tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre işletmecisi

tarafından alınması sağlanacaktır.

28. Özellikle yaz aylarında, iç sular, akarsu, göl, baraj, gölet, kanal, su

birikintisi, sel kapanı, regülatör, su iletimi, deşarj veya taşkın kontrol kanalı

vb. tesis ve alanlar, Samsun Büyükşehir Belediyesi, DSİ 7. Bölge

Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlükleri/Şeflikleri ve sorumluluğu bulunan diğer kuruluşlarca denetlenerek söz konusu tesis ve alanlarda gerekli tedbirler alınacaktır.

29. Konuya ilişkin yapılan denetimlerde alınan kararlara uymayanlar

hakkında; eylemleri ayrı bir suç veya kabahat teşkil etmediği takdirde, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 66. maddesi “İl genel kurulu veya idare kurulları yahut en büyük mülkiye amirleri tarafından kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz ve usulen tebliğ veya ilan olunan karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet eden veya müşkülat gösterenler veya riayet etmeyenler, mahallî mülkî amir tarafından Kabahatler Kanununun 32’ nci maddesi hükmü uyarınca cezalandırılır.” hükmü uyarınca işlem yapılacaktır.

30. İl Suda Boğulma Olaylarını Önleme Komisyonunun sekretaryası Sahil

Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığınca, İlçe Suda Boğulma Olaylarını

Önleme Komisyonunun sekretaryası Kaymakamlıklarca yürütülecektir.

İlçelerde meydana gelen suda boğulma olaylarına ait bilgiler ve yapılan

çalışmalar aylık olarak Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına

gönderilecektir.

Bu genelge yayınlandığı tarih itibariyle yürürlüğe girer. Bu genelgenin

yürürlüğü girmesi ile birlikte Samsun Valiliği’nin 2021/02 sayılı “Boğulma

Olaylarına Karşı Alınacak Tedbirler” konulu Genelgesi ve Samsun Valiliği’nin 2023/03 sayılı “Suda Boğulmayı Önleme Olaylarına Karşı Alınacak Tedbirler” konulu Genelgesi yürürlükten kaldırılmıştır.

adminadmin