DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Ali KAYIKÇI
Ali KAYIKÇI
Giriş Tarihi : 14-06-2018 13:12

Saymış “Bizim Suudi(!)”, “Milyon-Milyon Doları!..”/3

(“3 Kafadar”ı “Taşlama, “Haşaratı Haşlama!..”)

Saygıdeğer Okuyucularımız!..

Bilindiği üzere önceki gün başladığımız bu seri yazımızda; “Suudi” yetkililer tarafından “ABD”de yapılan bir müzayedede 450 milyon dolara satın alınan bir tablodan bahsetmiş ve böylelikle de aslında “Coni/Siyon hamilerine” yapılan dolaylı bir “malî desteğe” dikkat çekmiş, ardından da bu “Şer Üçgeni/Sacayağı”nın birinci unsurundan söz etmiştik. Bu gün de ikinci unsur olan “İsrail/Siyonizm”den bahsetmek istiyoruz...

İşte “İsrail/Siyonizm”:

*   “İsrâiloğulları kendi yazdıkları din kitabına uydular. Mûsa aleyhisselâmın Tevrât’ını terk ettiler.”, “Bir adam; ‘Yâ Resûlallah! Kıyâmet gününde kâfir yüzüstü nasıl haşr edilecek?’ diye sormuş, Resûlallah Efendimiz; ‘Onu dünyâda iki ayağı üzerinde yürüten, Kıyâmet Gününde yüzüstü yürütmeye kadir değil midir?’ diye buyurmuştur.”, “Cebbar (olan Allahü teâlâ) Kıyâmet Günü mülkü olan gökleri ve yerleri eline (kudretine) alır ve buyurur ki; ‘Cebbâr benim, Melik benim. Hani Cebbârlar, mütekebbirler (kendilerini büyük görenler) nerede?’”,  “Hiçbir mü’min (…) mü’mine karşı kâfire yardım etmeyecektir.”, “Mü’minler, birbirlerinin Allah yolunda dökülen kanlarının öcünü almakla mükelleftirler.”, “Benim ümmetim, bâtılda ittifak etmez.”, “Suçluyu barındıran kimseye Allahü Teâlâ lânet etmiştir.”, “Kötülüklerin en kötüsü, Allahü teâlâya inanmamak, ateist olmaktır.”,  “Kıyâmet günü kibirli olanları, Allahü teâlânın indindeki küçüklük ve hakirlikleri bakımından insanların ayakları altında kalmış karıncalar gibi yaparlar.”, “Cehennem’de Hebheb isminde bir yer vardır. Allahü teâlâ, kibirli ve cebbâr olanları oraya atar.”,  “Hubb’ül vatan minel îmân”/Vatan sevgisi îmândandır.”, “Allahü teâlâya îmândan sonra en faziletli ibâdet, vatan savunmasıdır.” “El vahdetü rahmetün ve’l-fırkatü azabün (Birlikte râhmet, ayrılıkta azâb vardır)”, “Zâlime yardım eden, ondan zarar görür.”, “Bir zâlime yardım edene Allahü teâlâ o zâlimi musallat eder”, “İbâdetlerin efdali, Müslümanları Müslüman oldukları için sevmek, kâfirleri, kâfir oldukları için sevmemektir.”, “Îmân etmedikçe Cennet’e giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de gerçek mânâda îmân etmiş olamazsınız!”, “Îmânın temeli ve en kuvvetli alâmeti, Müslümanları sevmek ve Müslümanlara düşmanlık edenleri sevmemektir.” , “İnsan, dünyâda kimi seviyorsa, âhirette onun yanında olacaktır.”, “Zalimlerin yardakçıları, cehennemin köpekleridir”, “Kim kendini bir kavme benzetirse, onlardandır”,  “Allah’ım!.. Bize zulmedenlerden intikamımızı al. Düşmanlarımıza karşı bize yardım et. Bize acımayanları üzerimize güçlü ve kuvvetli kılma!”,  “Hassan bin Sabit’in beyitleri, düşmana ok ve kılıç darbesinden daha çok tesirlidir.”, “Ey Hassan! Sen müşriklerin yüz karalarını ortaya koydukça Cebrail seninledir. Ashabım silâhla harp ettiği gibi sen de dille harp et!..”   (Hz. Muhammed “sallallahü aleyhi ve sellem”)

*  “Siyonizm’in teorisyenlerinden Theodor Herzl, şöyle diyor: ‘Kuzey sınırlarımız Kapadokya (Orta Anadolu)’daki dağlara kadar dayanır. Güneyde de Süveyş Kanalı’na. Sloganımız, David ve Solomon’un Filistin’i olacaktır.” (Prof. Dr. Necmettin Erbakan-Davam; sy. 92)

“Theodor Herzl: Yahudi asıllı Macar yazarı (Budapeşte 1860-Edlach, Avusturya, 1904). Bağımsız bir Yahudi devleti kurulmasını gaye edindi. “Yahudi Devleti” (1869) adlı ve 1897’de kurduğu “Die Welt” gazetesinde düşüncelerini sergileyerek Siyonizm’in öncülüğünü yaptı. 1897’de Basel’de Birinci Siyonist Kongresi’ni topladı. (Dünya Siyonist Örgütü’nün kurulmasıyla sonuçlandı). Yahudi Milli Bankası’nı ve Filistin topraklarının satın almak için Ulusal Yahudi Fonu’nu kurdu. Ölümünden sonra kemikleri Kudüs’e taşındı (1949).” (Dictionnaıre La Rousse Ansiklopedik Sözlük-C. 3, s. 1057’den)

*  “Filistin’in bugünkü haritası, İngiliz manda yönetimi tarafından çizilmiştir. Yahudi halkının, gençlerimizin ve yetişkinlerimizin yerine getirmesi gereken bir başka haritası vardır. Bu harita Nil’den Fırat’a kadardır.” (Yıl: 1948; David Ben Gurion-İsrail Devleti Kurucusu ve Başbakanı)

*  “…Bakınız, bir yandan dış mihraklar Afganistan, Irak, Suriye ve İran’da bütün bu plânlarını adım adım uygulamaya koyarken asıl hedef hakkındaki hazırlıklarını da kesinlikle ihmal etmemektedir. Asıl hedef nedir? Türkiye’dir. Türkiye’nin parçalanması, yumuşak lokma yapılması ve Arz-ı Mev’ud’un bir parçası olması dolayısıyla da İsrail’e katılması hususundaki plânlar harıl harıl yürütülmektedir.” (Prof. Dr. Necmettin Erbakan-26.10.2003)

*Tevrât: Mûsâ aleyhisselâma Allahü teâlâ tarafından gönderilen semâvî, ilâhî kitap.

*Talmûd: Yahûdîlerin Tevrât’tan sonra mukaddes kabul ettikleri, sözlü emirlerin toplandığı Mişnâ ve Gamâra olmak üzere iki kısımdan ibâret olan kitap. “Karâim Yahûdîleri”, Talmûd’u reddetmiş ve bunu uyduruk/bid’ât kabul etmişlerdir.

Saygıdeğer Okuyucularımız!..

Peygamberimiz Efendimiz” (sallallahü aleyhi ve sellem)in yukarıya aldığımızhadîs-i şerîfleri ile haber verdikleri gibi, tamamı “kırk cüz” olan ve “Her cüzde bin sûre, her sûrede bin âyeti” bulunan (bkz: Türkiye Gazetesi Dînî Terimler Sözlüğü, C. 2, s. 265) “Tevrât’ı tahrîf eden (değiştiren) İsrailliler”, “Hz. Mûsâ” aleyhisselâmdan sonra kendilerine nasîhat için gönderilen peygamberlerin çoğunu da şehîd etmişler, Tevrât’ın içine de hahamlar eliyle birçok yabancı yazılar ilâvesinde bulunmuşlardır.  Bunların, bundan önceki “Mûsâ” aleyhisselâma nâzil olan/inen hakîkî Tevrât ile bir alâkası yoktur.      

Bugünkü “Tevrât (Ahd-i/Eski atik)”, “Mûsâ” aleyhisselâmdan birkaç asır sonra yaşayan beş haham tarafından kaleme alınmış ve Azrâ adındaki haham bunları bir bir toplanmak suretiyle tek nüsha hâline getirmiştir. Günümüzde de bunun Yahûdî ve Protestanlarca kabul edilen İbranice, Katolik ve Ortodokslarca kabul edilen Yunanca ve Sâmirî dilinde yazılı olmak üzere üç farklı metni vardır ve aralarında da birçok tezatlar mevcuttur.  (Fazla bilgi için bkz:  Harputlu İshak Efendi-Diyâ-ül-kulûb (Cevâb Veremedi); Hakikat Ltd Şti Yy. İst. 1995, s. 327-333)                                                                         

Bu Muharref (bozulmuş, tahrip edilmiş) Tevrâtlarda yazılanları da yeterli bulmayan Yahûdîler; “Mûsâ” aleyhisselâmın Tûr-i Sinâ’da (Tur Dağı’nda) Allahü teâlâdan işittiklerini Hârûn’a, Yûşa ve El-Ye’âzâr’a (aleyhisselâm) bildirmiş, bunlar da sonra gelen peygamberlere ve nihayet mukaddes Yehûda’ya bildirmişler, bu da M.S. 2. asırda bunları 40 senede bir kitap hâline getirmiş imiş, bu kitâba da “Mişnâ” denilmiş. M.S. 3. asırda Kudüs’te ve 6. asırda da Bâbil’de Mişnâ’ya birer şerh yazılmış, bu şerhlere de “Gamâra” denilmiştir.  İki Gamâra’dan birini Mişnâ ile bir kitap hâline getirip bu kitâba da “Talmûd” demişlerdir.  Kudüs Gamâra’sından gelene Kudüs Talmûd’u, Bâbil Gamâra’sından gelene de Bâbil Talmûd’u adını vermişler imiş. Şimdiki Mûsevî/İsrailliler de bunlara inanmakta imiş…  

Bütün bu bilgileri, şunun için yazmak lüzumunu hissettik: Yahûdîler, Talmûd’a inanmayan, onu kabul etmeyeni Yahûdî saymazlar da onun için. (Fazla bilgi için bkz: A.g.e.ler:  “Cevâb Veremedi” ve “Türkiye Gazetesi Dînî Terimler Sözlüğü”)

 Bölmeyi-parçalamayı, kendilerinden olmayanın malını-mülkünü zorla alıp yutmayı, ırzına geçmeyi, canlarına kast etmeyi…  âdeta prensip edinmiş Yahudi/İsrailliler için sözümona kutsal olan bu kitaplarında bakınız ne gibi uyduruk emir ve inançlar var:                                                                      

- “ Yahûdî olmayan kimselerin kanını akıtmak, Allah’a kurban takdim etmektir.                                             

-  Yahûdîlik maksat ve gâyesi için işlenen bütün günâhlar, gizli olmak şartı ile mubâhtır.                             

-  Yalnız Yahûdî olanlara insan gözü ile bakılır. Yahûdî olmayanlar birer hayvandır.                       

-  Allah dünyânın bütün servetini sâdece Yahûdîlere tahsis etmiştir.                                                     

-  ‘Hırsızlık etmeyiniz’ emri, sâdece Yahûdîler içindir. Diğer milletlerin canları ve malları helâldir.               

-  Yahûdî olmayanların ırzı, nâmûsu helâldir. ‘Zinâ etmeyeceksin’ emri, Yahûdîler içindir.            

-  Yahûdî olmayanın malını çalan ve işini elinden alan bir Yahûdî, iyi bir iş yapmıştır.                      

-  Mesîh, Yahûdî olmayanları, harp arabalarının tekerlekleri altında ezecektir. Büyük harp olacak ve insanların üçte ikisi ölecektir. Yahûdîler galip olacak, mağlup olanların silâhlarını 7 sene yakacak olarak kullanacaklardır. Bütün milletlerin hazîneleri Yahûdîlerin eline geçecek, Yahûdîler çok zenginleşecekler. Hıristiyanlar yok edilince, diğer milletlerin gözleri açılacak, onlar da Yahûdî olacaklar.  Böylece Yahûdîler, dünyâya hâkim olacak, dünyânın hiçbir yerinde Yahûdî olmayan kimse kalmayacaktır.”

 

Saygıdeğer Okuyucularımız!..

Bu bilgileri verdikten sonra yazımızı bir duâ ile noktalamak istiyoruz:

 Orta Doğu ve bütün İslâm Coğrafyası olmak üzere; Milletimizi-Memleketimizi ve bütünüyle de beşer âlemini, Rabbimizin bu şer güçlerinden (başta ABD, Siyonizm ve onların himayesi/gölgesine sığınmış Vehhâbîlerin tesirinde kalmaktan ve hadîs-i şerîfin haber verdiği ‘zâlimlere yardakçılık yapmaktan’) muhafaza buyurmasını diliyor ve bu his ve düşüncelerle kaleme aldığımız aşağıdaki mısralarımız ile de Siz Saygıdeğer Okuyucularımızı bir kere daha başbaşa bırakıyoruz…

Kalbî sevgi ve saygılarımızla…

                - * - * - * - * - * -                                                                                                                              

Kurban imiş, gayri dinden olanlar;

Akmalıymış, kanları Allah (!) için;                                                                                                  

Günâh gizli işlenmişse mubâhmış…

Varmış daha, nice-nice yalanlar;

Bir tek onlar, insan imiş sor niçin?..

 

Yalnız Yahûdî’den, çalmak günâhmış;

Başka canlar, başka mallar matahmış;

Başka ırzlar, başka nâmûs mubâhmış…

Varmış daha, nice-nice yalanlar;

Nice harâm, onlar için helâlmış…

 

Yahûdî’den-Yahûdî’ye zinâ var;

Başkasına yasak yokmuş bak zinhâr;

Gayri dinden, olanlarmış hırsızlar…

Varmış daha, nice-nice yalanlar;

Siyon oğlu, Siyon imiş arsızlar…

 

Gayri dinden, olanları çalmalı;

Gizli-aş’kâr, mallarını almalı;

Filistinli, yersiz-yurtsuz kalmalı…

Varmış daha, nice-nice yalanlar;

Mesih var ya, onlar için gelmeli…

 

Ne Îsevî-Muhammedî olacak;

Yahûdî’yle, koca dünyâ dolacak;

Düşmanları, terk-i hayat bulacak…

Varmış daha, nice-nice yalanlar;

Mişnâ’cılar, Cennet’te yer alacak…

 

Tevrât değil, Talmûd imiş as’lolan;

Hoşem-Yoreh(*), Yahûdî’ye faslolan;

Haham sözü, tutan imiş kurtulan…

Varmış daha, nice-nice yalanlar;

Gamârâ’yı, Kudüs-Bâbil’de bulan…

 

KAYIKÇ’Ali, okudukça şaşarsın;

Karâim’(**)ce, ret ettikçe yaşarsın;

İhlâs ile cümle engel aşarsın…

Muhammed’i (***) seven Hakk’ı tek anlar;

Ehl-i sünnet, kervanına koşarsın…

 

KAYIKÇ’Ali, “Yardakçıya” ne dersin?..

“Resûlallah: Köpek” dedi bilesin;

İnsan isen, bundan dersi alasın!..

“Makam-mevki, ikbal için zağarlar…

Dolar dolu, çanakları yalasın!..”

---------------------------------------------------

(***): Muhammed aleyhisselâm

                                                                                                              (Devam Edecek)

Derebahçeli/Ali Kayıkçı

NELER SÖYLENDİ?
@
Ali KAYIKÇI

Ali KAYIKÇI

DİĞER YAZILARI “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/9 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/8 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/7 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/6 ​ “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/5 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/4 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/3 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/2 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/1 “ABD”yle Bir “Fabrika” Kurdular!.. Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/19 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/18 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/17 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/16 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/15 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/14 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/13 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/12 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/11 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/10 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/9 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/8 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/7 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/6 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/5 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/4 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/3 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/2 Derin Bir Yara ki O Dil Yaresidir /1 Kim Demiş AB’ye Girmedik Diye?.. Sen Necip Fâzıl’ımız, ne anladın, ne sevdin!.. “Yak Bi Cigara” Daha, “Coni-Capon” Kazansın!../4 Yak bi cigara daha, coni-capon kazansın!../3 Bir asra yaklaştı, şu feci tablo!.. 13 Kişi Öldürene İdâm var, 43 Bini Öldürene Tereddüt!.. “Yak Bi Cigara” Daha, “Coni-Capon” Kazansın!../2 Yak bi cigara daha, coni-capon kazansın!../1 “Yavan Ekmek” İle Bir “Edebî Ziyâfet”/6 “Yavan Ekmek” İle Bir “Edebî Ziyâfet”/5 “Yavan Ekmek” İle Bir “Edebî Ziyâfet”/4 Yavan Ekmek İle Bir Edebî Ziyâfet/3 “Yavan Ekmek” İle Bir “Edebî Ziyâfet”/2 Yavan Ekmek İle Bir Edebî Ziyâfet / 1 Büyükşehir, pislik köyü!.. Şu Derebahçe”de, bahçeler bitti!.. Büyükşehir’in “Virüsleri Böyyük Başkana Mezar Yeri Amazon’a paraları yedirdin!.. Amazon Hastası Başkanlarımız Var… İzzet/şeref İslam’da, amazonlar ziyânda!... Saymış “Bizim Suudi(!)”, “Milyon-Milyon Doları!..”/4 Saymış “Bizim Suudi(!)”, “Milyon-Milyon Doları!..”/2 Saymış bizim suudi(!), milyon-milyon doları!../1 Halime Gürbüz yazdı, ben de saza söyledim!.. Oldu mu ya Sıtkı Hocam, yakıştı mı ilm’ irfâna?.. Moda hastalığında bir teşhis: bunlar otçu olmuş!.. … Sonrasında Demirbaş Yazdı, Ben de… Şu moda hastalığı, salgınlaşıyor!.. Yaz-baharla birlikte moda hastalığı da geliyor!../4 Yaz-Baharla Birlikte Moda Hastalığı Da Geliyor!../3 Yaz-Baharla Birlikte Moda Hastalığı da Geliyor!../2 Yaz-baharla birlikte moda hastalığı da geliyor!../1 13 Temel Konu Var, Kitâbımız Kur’ân’da!.. Din-î İslam hamuru, kovanda petek balı!.. Can bedene emanettir!.. Bilir misin?, bilmezsin; sormazsın ki bilesin!.. Îmân’da neredeydik, ne hâllere düştük? Bak!.. Varsa-yoksa her şey dünya!.. Gel isrâfı isrâf eyle!.. Sevr’den Sevr’e Kudüs’e; ibretle bak, nazar kıl!.. İnsan ki… Hayat tarzı yazsanız, ekran kararmaz inan!.. Çüş!.. Desem edebim var, oha!.. Desem çok ayıp!.. Dört Hak Kitabın Yazısı Canlı Dört Göz Olabilmek İşittin mi “Korkut Ata?”/ “Leylâ bebek” “terörist”miş!.. Böylesi bir cömerte karşı, bu nasıl cimriliktir?.. Firavun”lar hâmânlar, deccâldı bir zamanlar!.. Samsun’da Eski Ramazanlar… Avrupa sevmez bizi, sevmedi-sevmeyecek!.. Asırlık en sinsî düşman... Oldu mu ya üstâdım, bu hak-bâtıl yorumun?.. Fransız’dan, Fransız var içimde!.. O Bedr’in arslanları, seçilmiş Sahâbîler!.. “Obama”ydı, “trump”tu; “Sarkozy” daha gâvur!.. CeHaPe’nin Günâh Galerisi”Nden, Satırbaşları!.. /2 CeHaPe’nin günâh galerisinden, satırbaşları!.. /1 Cumhur mu, millet mi; ince illet mi?.. A la luna, vâlâ (!) Buna!.. Türkler bölük-bölük, “müslüman pörçük!.. Çok “iyi başladın”, “kötü bitirdin!..” ​Şimdi Sıra İlâhiyatçılarımızda/3 ​Şimdi Sıra İlâhiyatçılarımızda/2 Dil kılıçtan keskin ya, vur ha Kılıçdaroğlu!.. ​Şimdi Sıra İlâhiyatçılarımızda -1 Hey 15’li 15’li”, “köşk’ün yolları taşlı!.. Kaçın Erkekler Kaçın, Femin…ler Var Femin…ler!.. ABD’ye Bu Aklı, Kimler Veriyor” Dersin? 17 Trilyon Harcadık Demiş!.. Sosyal medya” değil, bu “hayât medya!.. Bir destan adam: Ali Fuad Başgil!.. Özal’a ağlamayan, gözü gözden sayamam!.. Dil Vatandır, Vatan Dil; Her Kelime Sınırtaşı!.. “O ve ben”i okumayan, “Arif Nihat” bile şaşar!.. “Emrin olur sultanım, sen ne dersen yaparız(!)…” “58. Gün…” “Uyan” da bak “ey dedem”!... “İsrail” “buzdağı”na, çarptı-çarpacak!.. “İHA”lar görür seni, sonra “SİHA”lar vurur!.. “Bayrak tepe”-“Kel tepe” Kul “şimdi ağlar ise, sonra…” “Necip Fâzıl üstâd”sa, “o’nun hakkı”nı kayır!.. “Hayat” size ne yaptı, “bostancı…”dan “yasak” mı!.. ​“Peygamberimiz Efendimiz”e bir büyük iftirâ!.. “Din hayatın hayatı, hem nuru hem esası!..” “Hayât” size ne yaptı, bu “düşmanlık” nedendir!.. Öyle bir “yuh!..” Çekin ki, “dünyâ âlem” işitsin!.. /2 Öyle bir “yuh!..” Çekin ki, “dünyâ âlem” işitsin!../1 “Paran” ile “düşmanları” besleme!../2 “paran” ile “düşmanları” besleme!../1 “29 Mayıs” ve “Zeytin Dalı Harekâtı 29’uncu günü, zafer günü”dür!.. “ABD” Düşman İse, Ona “Bu Çalışman” Ne!.. Samsun ve Bölgemiz için bir Mücâhede Lideri: Şefik Avni Özüdoğru Önce “Padişah’a” sonra “Allah’a”, “iftirâ” üstüne “iftirâlar” var!..
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
BURÇ YORUMLARI
 • KOÇ
  Koç Burcu
 • BOĞA
  Boğa Burcu
 • İKİZLER
  İkizler Burcu
 • YENGEÇ
  Yengeç Burcu
 • ASLAN
  Aslan Burcu
 • BAŞAK
  Başak Burcu
 • TERAZİ
  Terazi Burcu
 • AKREP
  Akrep Burcu
 • YAY
  Yay Burcu
 • OĞLAK
  Oğlak Burcu
 • KOVA
  Kova Burcu
 • BALIK
  Balık Burcu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA