DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Advert
Ali KAYIKÇI
Ali KAYIKÇI
Giriş Tarihi : 15-06-2018 11:13

Saymış “Bizim Suudi(!)”, “Milyon-Milyon Doları!..”/4

(“3 Kafadar”ı “Taşlama, “Haşaratı Haşlama!..”)

Saygıdeğer Okuyucularımız!..

Bilindiği üzere önceki gün başladığımız bu seri yazımızda; “Suudi” yetkililer tarafından “ABD”de yapılan bir müzayedede 450 milyon dolara satın alınan bir tablodan bahsetmiş ve böylelikle de aslında “Coni/Siyon hamilerine” yapılan dolaylı bir “malî desteğe” dikkat çekmiş, ardından da bu “Şer Üçgeni/Sacayağı”nın birinci ve ikinci unsurlarından söz etmiştik. Bu gün de üçüncü ve son unsur olan “Suudi Arabistan/Vehhâbîler”den bahsetmek istiyoruz...

İşte “Suudi Arabistan/Vehhâbîler”:

*  “Mezhep: Gitmek, takip etmek, gidilen yol. Mutlak müctehîd (dinde söz sâhibi) bir âlimin, Müslümanların inanmaları ve yapmaları gereken hususlarla ilgili olarak dînî delillerden (Kur’ân-ı Kerîm, Hadîs-i Şerîfler ve İcmâ’dan) hüküm çıkarma usûlleri ve çıkarıp bildirdikleri hükümlerin hepsi. Mezheb iki kısma ayrılır: 1) îtîkâtda (îmânla ilgili hususlarda) mezhep, 2) Amelde (yapılacak işlerde) mezhep.

“Ehl-i sünnet: Îtîkâtda (inanılacak şeylerde) ve yapılacak işlerde Peygamber Efendimizin ve O’nun Ashâbının (arkadaşlarının) ve sonra gelen müctehid İslâm âlimlerinin yolunda bulunan Müslümanlar, Sünnîler. Ehl-i sünnet olanlar bugün dört mezhepte toplanmışlardır. Bu dört mezhep; Hanefi, Mâlikî, Şâfiî ve Hanbelî’dir. Ehl-i beyti (Peygamber Efendimizin soyundan gelenleri) sevmek, Ehl-i sünnetin sermayesidir.”

*  “Vehhâbîlik: Sapık bir fırka. On sekizinci yüzyıl ortalarında Arabistan yarımadasında Necd bölgesinde ortaya çıkan, Muhammed bin Abdülvehhâb tarafından kurulan dînî ve siyâsî bir yol, fırka. Bu fırkaya tâbi olanlara Vehhâbî adı verilir. Hanefî mezhebinden, dolayısıyla Ehl-i Sünnetten ayrılan bâzı kimseler, müteşâbih (mânâsı kapalı) âyet-i kerîme ve hadîs-i şerîflere zâhirî (görünen) mânâlarına yapışarak, kendi akıllarına göre yanlış mânâlar verdiler. Teşbih ve tecsim (Allahü teâlâyı mahlûkuna benzetme) gibi bozuk bir inanışın içine düştüler. Sözlerine inandırabilmek için Selef-i Sâlihînin (Ashâb-ı Kirâm ve Tâbiînin) yolunda olduklarını söyleyerek, kendilerine Selefîler adını verdiler. İbn-i Teymiyye’nin kitaplarını okuyarak tesirinde kalan ve İngilizlere aldanan M. bin Abdülvehhâb tarafından ortaya atılan bu bozuk fikirlere, Muhammed bin Suud yardımcı oldu. Vehhâbîler, Hicâz ve Irak taraflarında hâkimiyet sağladıktan sonra Osmanlı’ya baş kaldırdılar. İngilizlerin yardımıyla 1932 yılında Suudi Krallığını kurdular.

“Vehhâbîliğin belli başlı hususiyetleri şunlardır: Amel, ibâdet; îmânın parçasıdır. Farzı yapmayan, meselâ farz olduğuna inandığı hâlde bir namâzı kılmayan dinden çıkar. Allahü teâlânın; Kur’ân-ı Kerîminde bildirilen sıfatları ile el, yüz vb. ifadelerini, tevil etmezler, zâhirî (görünen) mânâsıyla anlarlar. Bunun için de Allahü teâlâyı, yarattıklarına benzetirler. Onlara göre, Allahü teâlâdan başkasından şefâat (yardım) istemek şirktir ( Allahü teâlâya ortak koşmaktır). Peygamberlerin (aleyhimüsselâm) ve evliyânın rûhlarından şefâat isteyen, onların mezarlarını ziyâret edip, onların hürmetine diye vesîle ederek duâ eden, İslâmiyet’ten çıkar. Tasavvuf yoluna girmek bid’attır, sapıklıktır. Kur’ân-ı Kerîm ve Sünnet-i Seniyyeden başka kaynak kabul etmezler. İcmâ ve Kıyâsı ve dört hak mezhepten birine bağlanmayı reddederler. Peygamber Efendimizin hırka ve sakal-ı şerîflerinin ziyâret edilmesini şirk sayarlar.”  (Türkiye Gazetesi Dînî Terimler Sözlüğü)

Saygıdeğer Okuyucularımız!..

Yazımızın bu son bölümünde;   yukarıda “serlevha” halinde verilen bilgilerin ışığında, önce,  bu“İsrail’le savaş, câiz değil” diyen “Sözde Müftü”ye sesleniyor ve “Âşığımız Derebahçeli”nin kalemiyle, mısra-mısra bâzı hatırlatmalarda bulunalım istiyoruz. Ardından da sözü, “450 milyon dolarlık tablo” meselesine getirmek istiyoruz. Bakalım “Âşıklarımız”  bu hususlarda ne söyledi  ve de neyi nasıl tasvir eyledi?..

Kalbî sevgi ve saygılarımızla…

                = = =  (1 ) = = =

“Vehhâbî’yim” dedi, “dindar”a vurdu;

“Osmanlı düşmanmış”, “plânlar” kurdu;

“Lawrence”lar üretti, İngiliz burdu!..

“Suud’dan son fetvâ: ‘Light İslâm’ câiz;

“İsrail’le savaş, câiz değil”miş!..

 

“Trump” büyülemiş, bunları zahir;

“Riyad” “Tel-Aviv”e, olmuş müzahir;

“İtikâd” bozuksa, değilse tahir!..

 “Suud’dan son fetvâ: ‘Light İslâm’ câiz;

“İsrail’le savaş, câiz değil”miş!..

 

“17 Eylül”de, “Südesy” konuştu;

“ABD” övgüsü, “îmân” tutuştu;

“Ulemâ-i Sû” var, isim konmuştu!..

“Suud’dan son fetvâ: ‘Light İslâm’ câiz;

“İsrail’le savaş, câiz değil”miş!..

 

“Silâh Siparişi”, “ilk avans” olmuş;

Onca “Petro-Dolar”, “Coni”yi bulmuş;

“Siyon’un Sevgisi”, kalblere dolmuş!..

“Suud’dan son fetvâ: ‘Light İslâm’ câiz;

“İsrail’le savaş, câiz değil”miş!..

 

“İmâm”ın şu “lâfı”, “Müftü’nün gâfı”;

“Kral Selman” seçti, gösterdi “safı”:

“Ehl-i Bid’at” idi, “Küfür Tarafı!..”

“Suud’dan son fetvâ: ‘Light İslâm’ câiz;

“İsrail’le savaş, câiz değil”miş!..

 

“Arap-İsrail”, “boşa savaş”mış;

“Akan kanlar” yanlış, boşuna “yaş”mış;

“İsrail”le “Riyad”, meğer “kardaş”(!)mış!..

“Suud’dan son fetvâ: ‘Light İslâm’ câiz;

“İsrail’le savaş, câiz değil”miş!..

 

“Büyük Şeytân” övmek, “İblis”in işi;

“Frenler boşalmış”, “ölüm” gidişi;

“Riyad”ın yakındır, “finiş/bitişi!..”

“Suud’dan son fetvâ: ‘Light İslâm’ câiz;

“İsrail’le savaş, câiz değil”miş!..

 

“Küçük Kral” derken, “Baş Müftü” çıktı;

Nice “çam devirdi”, “kaleler” yıktı;

Bir çift lâf söyledi, cılık-cılık’tı!..

“Suud’dan son fetvâ: ‘Light İslâm’ câiz;

“İsrail’le savaş, câiz değil”miş!..

 

“Light İslâm” gâyeymiş, “dînen câizmiş”;

“Küçük Kral” “taviz”, sıraya dizmiş;

“Yanki” dostluklar, eskiden gizmiş!..

“Suud’dan son fetvâ: ‘Ilımlı’ câiz;

“ABD’ye taviz, üstüne taviz!..”

 

DEREBAHÇELİ der: “Bu nasıl hâldir?!..

‘Gök Sultan’ım başın, şöyle bir kaldır!..

Bu ‘Velî” eliyle, ‘Bir Arzuhâl’dir:

‘Rabbim bunları Sen, eyle bir mariz;

Görsün helâl neymiş, bilsin ne câiz!..’”

                = = = ( 2 ) = = =

Saymış “Bizim Suudi”, “Milyon-Milyon Doları”;

“ABD’ye bent olmuş”, boynunda bak yuları;

“Leonardo Vinci”ye, bu “sevdâ” nasıl sevdâ?..

“450 Milyon” bu, “saçmışlar” paraları;

“Siyon Uşakları”nı, Rabbim eyleye mevta!..

 

Bir “Tablo”ya bu para, “ekmek” bekler fukara;

“Sam Amca-Selman” ile, açıldı ufuklara;

“Katar-TC tu kaka”, Mısır’da “Sisi” ara!..

“Leonardo Vinci”ye, bu “sevdâ” nasıl sevdâ?..

“Suriye” ağır hasta, “Irak” da komalara…

 

“Filistin” kan ağlıyor, “Afgan…” cenaze evi;

“Sam Amca muhabbeti”, “dost”tan öte “kör sevi”;

Hani sen “Müslüman”dın, onlar ise “Musevî!..”

“Leonardo Vinci”ye, bu “sevdâ” nasıl sevdâ?..

“Vehhâbîlik” kurtarmaz, sarar “Cehîm alevi!..”

 

“Arakan’da kan” durmaz, Suud “Çin”e hiç vurmaz;

Varsa-yoksa bir “İran”, “Coni’den hesap” sormaz;

“Fitne-fesât” kol-kola, “İblis” aynısın kurmaz!..

“Leonardo Vinci”ye, bu “sevdâ” nasıl sevdâ?..

“TC bir rüyâ” görse, bunlar hiç “hayra yormaz!..”

 

“Washington”  ve “Tel-Aviv”, “Riyad” olmuş “sacayak”;

“Trump” ve “Netanyahu”, istiyorlar “bi dayak”;

“PKK”ydı, “DEAŞ”tı; bu “üçlüye dayanak!..”

“Leonardo Vinci”ye, bu “sevdâ” nasıl sevdâ?..

“Prens Selman” efendi, sahnedeki “Avanak!..”

 

Saymış “Bizim Suudi”, “Milyon-Milyon Doları”;

“ABD’ye bent olmuş”, boynunda bak yuları;

“450 Milyon” bu, “saçmışlar” paraları!..

“Leonardo Vinci”ye, bu “sevdâ” nasıl sevdâ?..

KAYIKÇ’Ali yakındır, dökülür foyaları!..

 

Derebahçeli/Ali Kayıkçı

 

NELER SÖYLENDİ?
@
Ali KAYIKÇI

Ali KAYIKÇI

DİĞER YAZILARI “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/9 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/8 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/7 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/6 ​ “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/5 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/4 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/3 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/2 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/1 “ABD”yle Bir “Fabrika” Kurdular!.. Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/19 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/18 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/17 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/16 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/15 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/14 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/13 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/12 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/11 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/10 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/9 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/8 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/7 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/6 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/5 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/4 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/3 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/2 Derin Bir Yara ki O Dil Yaresidir /1 Kim Demiş AB’ye Girmedik Diye?.. Sen Necip Fâzıl’ımız, ne anladın, ne sevdin!.. “Yak Bi Cigara” Daha, “Coni-Capon” Kazansın!../4 Yak bi cigara daha, coni-capon kazansın!../3 Bir asra yaklaştı, şu feci tablo!.. 13 Kişi Öldürene İdâm var, 43 Bini Öldürene Tereddüt!.. “Yak Bi Cigara” Daha, “Coni-Capon” Kazansın!../2 Yak bi cigara daha, coni-capon kazansın!../1 “Yavan Ekmek” İle Bir “Edebî Ziyâfet”/6 “Yavan Ekmek” İle Bir “Edebî Ziyâfet”/5 “Yavan Ekmek” İle Bir “Edebî Ziyâfet”/4 Yavan Ekmek İle Bir Edebî Ziyâfet/3 “Yavan Ekmek” İle Bir “Edebî Ziyâfet”/2 Yavan Ekmek İle Bir Edebî Ziyâfet / 1 Büyükşehir, pislik köyü!.. Şu Derebahçe”de, bahçeler bitti!.. Büyükşehir’in “Virüsleri Böyyük Başkana Mezar Yeri Amazon’a paraları yedirdin!.. Amazon Hastası Başkanlarımız Var… İzzet/şeref İslam’da, amazonlar ziyânda!... Saymış “Bizim Suudi(!)”, “Milyon-Milyon Doları!..”/3 Saymış “Bizim Suudi(!)”, “Milyon-Milyon Doları!..”/2 Saymış bizim suudi(!), milyon-milyon doları!../1 Halime Gürbüz yazdı, ben de saza söyledim!.. Oldu mu ya Sıtkı Hocam, yakıştı mı ilm’ irfâna?.. Moda hastalığında bir teşhis: bunlar otçu olmuş!.. … Sonrasında Demirbaş Yazdı, Ben de… Şu moda hastalığı, salgınlaşıyor!.. Yaz-baharla birlikte moda hastalığı da geliyor!../4 Yaz-Baharla Birlikte Moda Hastalığı Da Geliyor!../3 Yaz-Baharla Birlikte Moda Hastalığı da Geliyor!../2 Yaz-baharla birlikte moda hastalığı da geliyor!../1 13 Temel Konu Var, Kitâbımız Kur’ân’da!.. Din-î İslam hamuru, kovanda petek balı!.. Can bedene emanettir!.. Bilir misin?, bilmezsin; sormazsın ki bilesin!.. Îmân’da neredeydik, ne hâllere düştük? Bak!.. Varsa-yoksa her şey dünya!.. Gel isrâfı isrâf eyle!.. Sevr’den Sevr’e Kudüs’e; ibretle bak, nazar kıl!.. İnsan ki… Hayat tarzı yazsanız, ekran kararmaz inan!.. Çüş!.. Desem edebim var, oha!.. Desem çok ayıp!.. Dört Hak Kitabın Yazısı Canlı Dört Göz Olabilmek İşittin mi “Korkut Ata?”/ “Leylâ bebek” “terörist”miş!.. Böylesi bir cömerte karşı, bu nasıl cimriliktir?.. Firavun”lar hâmânlar, deccâldı bir zamanlar!.. Samsun’da Eski Ramazanlar… Avrupa sevmez bizi, sevmedi-sevmeyecek!.. Asırlık en sinsî düşman... Oldu mu ya üstâdım, bu hak-bâtıl yorumun?.. Fransız’dan, Fransız var içimde!.. O Bedr’in arslanları, seçilmiş Sahâbîler!.. “Obama”ydı, “trump”tu; “Sarkozy” daha gâvur!.. CeHaPe’nin Günâh Galerisi”Nden, Satırbaşları!.. /2 CeHaPe’nin günâh galerisinden, satırbaşları!.. /1 Cumhur mu, millet mi; ince illet mi?.. A la luna, vâlâ (!) Buna!.. Türkler bölük-bölük, “müslüman pörçük!.. Çok “iyi başladın”, “kötü bitirdin!..” ​Şimdi Sıra İlâhiyatçılarımızda/3 ​Şimdi Sıra İlâhiyatçılarımızda/2 Dil kılıçtan keskin ya, vur ha Kılıçdaroğlu!.. ​Şimdi Sıra İlâhiyatçılarımızda -1 Hey 15’li 15’li”, “köşk’ün yolları taşlı!.. Kaçın Erkekler Kaçın, Femin…ler Var Femin…ler!.. ABD’ye Bu Aklı, Kimler Veriyor” Dersin? 17 Trilyon Harcadık Demiş!.. Sosyal medya” değil, bu “hayât medya!.. Bir destan adam: Ali Fuad Başgil!.. Özal’a ağlamayan, gözü gözden sayamam!.. Dil Vatandır, Vatan Dil; Her Kelime Sınırtaşı!.. “O ve ben”i okumayan, “Arif Nihat” bile şaşar!.. “Emrin olur sultanım, sen ne dersen yaparız(!)…” “58. Gün…” “Uyan” da bak “ey dedem”!... “İsrail” “buzdağı”na, çarptı-çarpacak!.. “İHA”lar görür seni, sonra “SİHA”lar vurur!.. “Bayrak tepe”-“Kel tepe” Kul “şimdi ağlar ise, sonra…” “Necip Fâzıl üstâd”sa, “o’nun hakkı”nı kayır!.. “Hayat” size ne yaptı, “bostancı…”dan “yasak” mı!.. ​“Peygamberimiz Efendimiz”e bir büyük iftirâ!.. “Din hayatın hayatı, hem nuru hem esası!..” “Hayât” size ne yaptı, bu “düşmanlık” nedendir!.. Öyle bir “yuh!..” Çekin ki, “dünyâ âlem” işitsin!.. /2 Öyle bir “yuh!..” Çekin ki, “dünyâ âlem” işitsin!../1 “Paran” ile “düşmanları” besleme!../2 “paran” ile “düşmanları” besleme!../1 “29 Mayıs” ve “Zeytin Dalı Harekâtı 29’uncu günü, zafer günü”dür!.. “ABD” Düşman İse, Ona “Bu Çalışman” Ne!.. Samsun ve Bölgemiz için bir Mücâhede Lideri: Şefik Avni Özüdoğru Önce “Padişah’a” sonra “Allah’a”, “iftirâ” üstüne “iftirâlar” var!..
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
BURÇ YORUMLARI
 • KOÇ
  Koç Burcu
 • BOĞA
  Boğa Burcu
 • İKİZLER
  İkizler Burcu
 • YENGEÇ
  Yengeç Burcu
 • ASLAN
  Aslan Burcu
 • BAŞAK
  Başak Burcu
 • TERAZİ
  Terazi Burcu
 • AKREP
  Akrep Burcu
 • YAY
  Yay Burcu
 • OĞLAK
  Oğlak Burcu
 • KOVA
  Kova Burcu
 • BALIK
  Balık Burcu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA