DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Advert
Ali KAYIKÇI
Ali KAYIKÇI
Giriş Tarihi : 20-08-2018 08:31

“Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/7

* “Allah’ın lâneti, zâlimler üstüne olsun!.” (Kur’ân-ı Kerîm; A’râf Sûresi, âyet 44’den)                                                                                                   

* “Muhakkak Allah, (…) zulmedenleri ne bağışlar, ne de doğru bir yola eriştirir.” (Kur’ân-ı Kerîm; Nisâ Sûresi,  âyet 168’den)

*   “Kim bir mü’mini meteammiden (kasten) öldürürse, artık onun cezası Cehennem’de ebedî kalmaktır; Allah ona gazab etmiş, lânet etmiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.”  (Kur’ân-ı Kerîm; Nisâ Sûresi, âyet, 93) 

*  “…Allah’ın insanları birbiriyle önlemesi olmasaydı, yeryüzü mutlaka bozulup gitmişti.” (Kur’ân-ı Kerîm; Bakara Sûresi, âyet 251’den) 

*  “Sakın hâinlerin savunucusu olma!..” (Kur’ân-ı Kerîm; Nisâ Sûresi, âyet 105’den)

 *  “Sakın yeryüzünde fesâd çıkarma. Doğrusu Allah, fesâd çıkaranları sevmez.” (Kur’ân-ı Kerîm; Kasas Sûresi, âyet 77’den)

* “…Allah, insanları kendi işledikleri yüzünden hemen cezalandıracak olsa, yeryüzünde bir kımıldayan hiçbir şey bırakmazdı. Fakat onları, belirlenmiş bir süreye kadar erteler…”  (Kur’ân-ı Kerîm; Fâtır Sûresi, âyet 45’den)

*  “…kim size saldırdıysa, siz de ona iki misliyle saldırın; ileri gitmeyin, Allah’tan korkun ve bilin ki Allah, muttakî (takva sâhibi kişi)lerle beraberdir.” (Bakara Sûresi, âyet 194’den)

*  “…yeryüzünde fesâd çıkarmaya çalışanların cezası, ancak öldürülmeleri veya asılmaları yahut ayak ve ellerinin çaprazlama kesilmesi, ya da bulundukları yerden başka bir yere sürgün edilmeleridir. Bu, dünyâda onlar için bir zillettir. Âhirette ise onlar için büyük bir azab vardır.”  (Kur’ân-ı Kerîm; Mâide Sûresi, âyet 33’den)

  * “Doğru yol gösterildikten sonra Peygamber aleyhisselâma uymayan ve îmânda ve amelde mü’minlerden ayrılan kimseyi küfr ve irtidâdda bırakır ve Cehennem’e atarız. O Cehennem, çok kötü bir yerdir.” (Kur’ân-ı Kerîm-Nisâ Sûresi, âyet 104)

* “İçinizden kim irtidâd eder de kâfir olarak ölürse, yaptığı (iyi) işler dünyâda da âhirette de boşa gitmiştir. Onlar o ateşin (Cehennem’in) arkadaşlarıdır. Onlar orada (bir daha çıkmamak üzere) ebedî (sonsuz) kalıcıdırlar.”  (Kur’ân-ı Kerîm-Bakara Sûresi, âyet 217)

*  “Benim yolumda mücâhid kimse, benim uhdemdedir (zimmetimdedir). Rûhunu kabzedersem onu Cennet’e vâris ederim. Memleketine döndürürsem sevâb… ile döndürürüm.”  (Hadîs-i kudsî-Râmûz-ül-Ehâdîs)

“Mü’minler, birbirlerinin Allah yolunda dökülen kanlarının öcünü almakla mükelleftirler.”, “Mü’minin öldürülmesi, Allah katında dünyânın yok olmasından daha büyük iştir.”,  “Bir kimsenin, bir mü’mini sebepsiz yere öldürdüğü kat’i delilerle sabit olunca, öldüren hakkında kısâs hükmü tatbik olunacaktır.”, “Haksız yere öldürülen herkesin kanında Âdem’in ilk oğlu Kabil’in günâh payı vardır. Çünkü adam öldürme çığırını ilk açan o idi.”,  “Hadîslerimi ve sünnetimi rivâyet edenler ve onları insanlara öğretenler, benim halifelerimdir.”, “Benim ümmetim, bâtılda ittifak etmez.” (Hz. Muhammed “sallallahü aleyhi ve sellem)

*   “Her günâh affedilebilir. Her günâhın cezâsı, muhakkak dünyâda verilmeyebilir, âhirete de kalabilir. Ama zalimin cezâsı hem dünyâda, hem âhirette verilmedikçe ölmez.” (Hüseyin Hilmi Işık “r. aleyh”-Sohbetler)                             

“Hakiki bir Müslüman, samimi bir mü’min; hiçbir zaman anarşiye ve bozgunculuğa taraftar olmaz.”,Risale-i Nur şakirtlerinin, mümkün olduğu kadar siyasete ve idare işine ve hükümetin icraatına karışmaması bir düstur-u esasîleridir. Çünkü hâlisâne hizmet-i Kur’âniye, onlara her şeye bedel, kâfi geliyor.”  (Said Nursî  “r. aleyh”)

*  “İyilik yapmak iyidir. Fakat en tehlikelisi, kötülüğe alet olmaktır. (Dr. Enver Ören; Sohbetler-14.11.1993)

*   “Müslüman akıllı olmalı, ilm-i siyaseti bilmeli. Duyguları ile değil, aklı ile hareket etmeli. İslâm düşmanlarının kurduğu tuzakları fark etmeli ve o tuzaklara düşmemelidir.”   (Nuri Elibol-Türkiye Gzt. 20.08.2013, s. 12)

*  “Türk halkının yüzde 66’sı AB’ne, yüzde 70’i NATO’ya, yüzde 72-73’ü ABD’ye, yüzde 73’ü Rusya’ya, yüzde 86’sı İsrail’e olumsuz bakıyor.”  (Ahmet Sağırlı-Türkiye Gazetesi; 04.11.2014, s. 9)

*   “Kılavuzu karga olanın, burnu b..ktan kurtulmaz.” (Türk Atasözü)

*   “Kandan beslenen, çatışma kültürünü geliştiren, aramızdaki bağı güçsüzleştiren zihniyetle mücadelenin yolu, İslâm kardeşliğidir. (“Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan 553 STK Adına” yapılan “Yeter Artık” Çağrısı’ndan)

“Müslüman’a asla dost olmaz şu Batı/Unutmayın; Mayıs’ı, Eylül’ü Şubat’ı!..”  (Ekrem Şama-Millî Gzt. 19.08.2013, s. 14)

*  “Dünyâmızı sorma: hem yeter, hem yetmez/Alçakları var, tartmaya dirhem yetmez!..” (Â. Nihat Asya-Rubâiyyât/2)

* “İrtidâd: Müslüman iken, İslâm dînini terk etmek, başka bir dîne geçmek, ateist   (dinsiz) ve mürted olmak” (Sözlük)

*   “Devlete isyân etmemek, kanunlara karşı gelmemek vâcibdir.”  (Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye; 123. Baskı, İst. 2012, s. 438)

*   “Vâcib: Kur’ân-ı Kerîm’de açık olmayarak bildirilmiş veya bir sahabenin açıkça bildirmesi ile anlaşılmış olan emirler. Kurban kesmek, fitre vermek, vitir namâzında kunut duâlarını okumak, (erkekler için) bayram namâzlarını kılmak… gibi

“Tebbet: Kurusun mânâsına bedduâdır. Bkz: Kur’ân-ı Kerim; Tebbet Sûresi. (Sözlük)

*  “Devlet Bahçeli’den İdam Çağrısı: Alttan almayalım, geç kalmayalım! Bir defa daha kararlığımı açıklıyorum. İdam cezasının getirmesi, hazırlanacak teklif veya tasarının TBMM’de görüşülüp kabul edilmesi hususunda Milliyetçi Hareket Partisi bütün gücüyle vardır, buradadır, bu bahsin kapanmasını acilen beklemektedir. Vatan hainlerine cezaysa ceza, idamsa idam!.” (Basın-10.05.2017)

*  “İdama ‘Evet’… Betımar araştırma şirketi tarafından yapılan ankette, halkın yüzde 59.86’sı idam cezasının geri gelmesini istiyor.” (Millî Gazete-12.05.2017, s. 1, 12)

Saygıdeğer Okuyucularımız!..

Bilindiği üzere yukarıdaki köşe yazılarımızda, ““Terör Olayları”nın azgınlaştığı, “15 Temmuz Hain Darbe Girişimi” sonrası “İhanet Odakları”nın bir-bir ortaya çıkarıldığı günlerin akabinde,  genellikle “idâm cezası” gündeme getirilmekte ve başta “Sn. Başbakan ve Sn. Cumhurbaşkanımız” olmak üzere bâzı yetkililerimiz ve fikir adamlarımız tarafından suçlular için sık-sık bu “Ukûbat/Cezalandırma”  lâfları edilmektedir, demiş;  ayrıca da bu hususun yeni bir “Halk Oylaması/Referanduma Taşınması”nın dillendirilmekte olduğunu belirtmiş ve sonrasında da, “Önümüzdeki aylarda gündemi uzunca bir süre daha meşgûl edeceği anlaşılan “idâm” konusunda, yıllardan beri belki de en çok köşe yazısı yazan bir kimse olarak diyoruz ki, “idâm hükmünün Cezâ Kanunumuzdan çıkarılması yanlış olduğu kadar, bu safhada geciktirilmesi de yanlıştır”...”  diye ilâve eylemiştik.

Malûmları olduğu üzere; 1965’te yürürlüğe giren “Cezaların İnfazı Hakkındaki Kanun” ile bir kimsenin kanunda gösterilen belirli cürümleri işlemesi durumunda, mahkemelerce verilen “Hayata Son Verme-İdâm Cezası”na karşılık “Askerî Ceza Kanunu”nda ise bazı durumlarda “asmak” yerine “Kurşuna Dizmek” biçiminde cezasının yerine getirileceği hükme bağlanmış idi.

Şubat 1999’da ABD tarafından “paketlenerek idâm edilmemek kaydıyla” bize teslim edilen “Terörist Başı Apo”nun muhakemesi sonucunda mahkeme “idâm” cezasına dair karar vermesine rağmen “Ecevit, Mesut Yılmaz ve Bahçeli”nin üçlü koalisyon döneminde, “AB/Avrupa Birliği”nin de isteği üzerine bu hüküm, bugüne kadar uygulanmamış ve malûm şahıs, 15 yıl saklanması/kaçmasının ardından bu defa “beslemeye” alınarak emrine de onu korumak için 250’si subay olmak üzere İmralı’da 1.000 asker görevlendirilmiştir…

AB ülkelerinden Hollanda 1870’den, Danimarka ise 1892’den beri “ölüm cezasının kaldırıldığı ülkeler” olarak başı çekmekte, bunları Norveç ve İsveç takip etmektedir. Ancak sorarız “İdâma Hayırcı” kafalara ve de “Teklif Ekimde Meclis’te” deyip de bunun bir “İDAM UTANCI” olduğuna dair manşet atan “Cumhuriyet”çiler ile bâzı siyasilere: Bu ülkelerden hangisinde 40 yıldan beri ayrılıkçı-terörist gruplar masum insanlara kurşun ve bomba yağdırmakta, çoluk-çocuk, yaşlı-genç, asker-polis demeden on binlerce kişiyi katletmektedir?..

Kör bir ideoloji ve mankurt kafalı liderlerin, yabancı güçlerin oyuncağı olmuş katiller sürüsü kişilerin emrinde kan akıtmakta, anne-baba, eş ve çocukların gözyaşlarının sel olup akmasına, hayâtının baharındaki insanların kara toprağın altına girmesine sebebiyet vermektedirler?..

İtalya ve Almanya’da yakalanıp cezaevlerine tıkılan küçük çaplı benzer “Örgüt Mensupları”nın bile içeride nasıl sözde “isyân çıkardıkları” gerekçesiyle öldürüldükleri haberlerini de asla unutmamak gerekir…

Bu bakımdan;  etkili/yetkili kişi ve kuruluşları “İdâmların geri gelmesi, hak ve adaletin yerini bulması, örgüt mensuplarını can korkusunun sarması, masum kanlarının akmasının sona ermesi” için, bir kere daha harekete geçmeye dâvet eylemiş, ”Türkiye Gazetesi”nin 24 Ağustos 2012 günlü nüshası 3. sayfasında, “Sn Rahim Er” tarafından kaleme alınan “Terör Suçlarına İdam Cezası Gelmeli” başlıklı makâlesine yer vermiş, buna aynen bizim de katıldığımızı vurgulamış ve milyonlarla birlikte savunmuş olduğumuz içindir ki 13-16 Nisan 2011 günlü köşe yazılarımızda “AB İster Biz Yaparız/1-2”, “AB İstemeden Biz Yapmayız” ve “Mevzuat ‘Asma’ Diyor” başlıkları altında oldukça geniş yer verdiğimizi, daha sonra bu yazıları “kitap hâline getirdiğimiz eserlerimize” taşıdığımızı, ardından da bu seri makâlemizde konu edindiğimizi kaydettikten sonra ise yakın dönemin “Adliye-Mahkeme Olayları”na şöylece bir göz attığımızda, “siyaseten idâm edildikleri bilinen şahısların dışında”,  karşımıza enteresan kişiler çıktığını zikretmiş ve mevzuyu aşağıdaki mısralarımız ile şiirleştirmiştik...

* - * - * - * - * -

Bir “Artvin Canavarı”, “Baltacı Katil” ismi;

“11 ölüm” vaka’sı, “6 ayrı tecavüz”;

Soranlara konuşur, “adama benzer” resmi!..

Kaş-göz yerli yerinde, “insan gibi” de bir yüz;

Mevzuat “asma” diyor, “beslemeli” bu cismi…

 

“Tornavidalı Katil”, “Tekirdağlı Yavuz” var;

“43 cinayet” ile nice “rekorlar” kırar;

“10 saat”te “3 ölü”, “birkaç” da “yaralılar!..”

Mevzuat “asma” diyor, “beslemeli” bu cismi;

Nerde-nasıl yetişmiş, olmuş insanın hasmı…

 

“Denizli’den Süleyman”, hem “Katil”, hem “Çivici”;

“Kafaya çivi” çakmak, mutluluk ve sevinci;

“4 komşu”yu da “boğdu”, gizli-aşikâr kinci!..

Mevzuat “asma” diyor, “beslemeli” bu cismi;

“ABD cer’yan” verir, “idâm”ları klâs mı?..

 

“İstanbullu S. Ahmet”, “11” diye tutturmuş;

“Mobilyacı düşmanı”, “kurşunla” tek tek vurmuş;

“3 defa idâm” yemiş, yine “tehdit” savurmuş!..

Mevzuat “asma” diyor, “beslemeli” bu cismi;

Sanki “evcilleşecek”, “urgan” yerine “tas…” mı?..

 

Yurdun dört bir yanından, dört ayrı örnek verdim;

“Adalet Târihi”nden, sayfaları dönderdim;

“AB”nin gönlü olsun, gülücükler gönderdim!..

Mevzuat “asma” diyor, “beslemeli” bu cismi;

“3 kafadar”dan “Evet!”, “AKP”den de “Yes!” mi?..

 

Şaşma DEREBAHÇELİ, “oyun içinde oyun”;

“Âkif” gibi olan yok, çekiyor şimdi “boyun”;

“16 Nisan” geçti, “Yeni Sandık”a soyun!..

Mevzuat “asma” diyor, “beslemeli” bu cismi;

Vur “künde”yi-çek aşır; bu kez şunu sor: “Pes mi?..”

                * - * - * - * - * -

Saygıdeğer Okuyucularımız!..

Bilindiği üzere bu yazı serimizi de:

 (……………)

“KAYIKÇ’Ali” bu “idâm”, “Hakk Emri”dir biline;

Al “Kur’ân-ı” sayfa aç, “Mecelle” koy diline;

Ne “Hâkim”sin, ne “Savcı”; girme “yargı” seline!..

“NATO”muz paça yoklar, “Suriye”de çok muyduk?

“AB” çöktü-çöküyor, “dilim-dilim” diline!..

Mısraları ile bitirmiştik.

10 Mayıs 2017 günlü yazılı basına düşen haberlerin birinde aynen şöyle denilmektedir:

“40 Defa Ağırlaştırılmış Müebbet. REİNA CANİSİNE 2 BİN 397 YIL HAPİS. 39 kişiyi katleden, 79 kişiyi de yaralayan Abdülgadir Masharipov hakkında 90 sayfalık iddianame hazırlandı. Yılbaşı gecesi İstanbul Reina’da gerçekleştirdiği saldırıda 39 kişiyi öldüren ve 79 kişiyi de yaralayan Abdulgadir Masharipov ile saldırıda rol alan DEAŞ terör örgütü üyesi 56 kişi hakkındaki soruşturma tamamlandı. Saldırgan hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, ’39 kişiyi nitelikli şekilde kasten öldürme, 79 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs, silâhlı terör örgütüne üye olma’ suçlarından 40 defa ağırlaştırılmış müebbet, 2 bin 397 yıla kadar hapis cezası talep edildi.”

Bu satırları okuyunca hatırımıza, 18 Mart 2013 günlü yazılı basın organlarında yer alan “Van” mahreçli haber geliverdi. Burada aynen şöyle deniyordu: “Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Hakkâri’nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca köyündeki 3. Motorlu Piyade Tabur Komutanlığı’na düzenlenen saldırıda 12 askerin, Şemdinli’deki Aktütün Jandarma Karakoluna yapılan saldırıda da 17 askerin şehit olması ile Yüksekova’da Azeri uyruklu 2 kadının öldürülmesi olaylarına katılan ve bölgede çeşitli eylemlerde bulunduktan sonra 2009 yılında Yüksekova ilçesinde yakalanan Iraklı terör örgütü PKK üyesi Bawer Barzan’,  32 defa müebbet, 644 yıl 3 ay 20 gün de hapis cezasına çarptırdı.” 

Görünen o ki, aradan geçen 4 yıldan fazla bir zaman olmasına rağmen, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Adalet Sistemi’nde  değişen bir şey yokmuş!..

Demiş  ve bu his ve düşüncelerle kaleme aldığımız aşağıdaki mısralarımız ile Okuyucularımızı başbaşa bırakmışmış idik:

                = = = * = = =

“29 Şehîd”ten, “32 Müebbet”;

“39 Yapan”a, “40” demiş Mahkememiz;

“644 hapis”, “3 ay” da var cabası!..

Öyle bir “ceza” ver ki, teşebbüs olsun “Tebbet”(*);

Hiç bir “katil” gülmesin, sanmasın bizi keriz!..

 

Ele silâh” almasın, her bozulan kafası;

“PKK”cı “DEAŞ”çı, terörün en kabası;

“FETÖ” yeni bir yetme, “Hizmet”in fiyakası(!)!..

Öyle bir “ceza” ver ki, teşebbüs olsun “Tebbet”(*);

Bir daha toplanmasın, açık kalsın yakası!..

 

“2 bin 400” sene, Savcılık olsun demiş;

Ömür “3-5 bin yıl” mı, bunu nasıl söylemiş?..

“Ey Meclis, anla” diye; bir “işaret” eylemiş!..

Öyle bir “ceza” ver ki, teşebbüs olsun “Tebbet”(*);

“Apo”yu asmayanlar, gördük işte beslemiş!..

 

Eyvâh-eyvâhlar olsun, “böylesi” görülmedi;

“Adâlet adil” iken, yerlere serilmedi;

“İdâm” etmek var iken, böylesini bilmedi!..

Öyle bir “ceza” ver ki, teşebbüs olsun “Tebbet”(*);

Hiçbir “oyun/komedi”, bu kadara gülmedi!..

 

“Bahçeli” bak uyandı, “Cezaysa ceza” diyor;

“İdâm ise idâm”la, “havale”yi eyliyor;

“AKP” kıvırmasın, “AB”miz diş biliyor!..

Öyle bir “ceza” ver ki, teşebbüs olsun “Tebbet”(*);

Mazlûmlar bir “Oh!” çeksin, gözyaşını siliyor!..

 

“Savcı-Hâkim” neylesin, “TCK” sınır koymuş;

Şu “Batı Hayranlığı”, “Mecelle”yi hep oymuş;

Ülke değil kıtalar, yemiş-içmiş ve soymuş!..

Öyle bir “ceza” ver ki, teşebbüs olsun “Tebbet”(*);

“Kısâs en âdil ceza”, “kan iden kanla” doymuş!..

 

KAYIKÇ’Ali şu “idâm”, “hayâta hayât” katar;

“Ölüm korkusu” duyan, gece evinde yatar;

“Kısâsı gören gözler”, nasıl bir bomba atar?!..

Öyle bir “ceza” ver ki, teşebbüs olsun “Tebbet”(*);

Birkaç on bin dolara, kim var canını satar?..

 (Devam Edecek)

Derebahçeli/Ali KAYIKÇI

NELER SÖYLENDİ?
@
Ali KAYIKÇI

Ali KAYIKÇI

DİĞER YAZILARI “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/9 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/8 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/6 ​ “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/5 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/4 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/3 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/2 “Güldürmeyin” Bizi, “Sayın Hâkimler!..”/1 “ABD”yle Bir “Fabrika” Kurdular!.. Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/19 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/18 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/17 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/16 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/15 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/14 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/13 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/12 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/11 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/10 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/9 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/8 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/7 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/6 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/5 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/4 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/3 Derin Bir Yara ki O “Dil Yaresi”dir/2 Derin Bir Yara ki O Dil Yaresidir /1 Kim Demiş AB’ye Girmedik Diye?.. Sen Necip Fâzıl’ımız, ne anladın, ne sevdin!.. “Yak Bi Cigara” Daha, “Coni-Capon” Kazansın!../4 Yak bi cigara daha, coni-capon kazansın!../3 Bir asra yaklaştı, şu feci tablo!.. 13 Kişi Öldürene İdâm var, 43 Bini Öldürene Tereddüt!.. “Yak Bi Cigara” Daha, “Coni-Capon” Kazansın!../2 Yak bi cigara daha, coni-capon kazansın!../1 “Yavan Ekmek” İle Bir “Edebî Ziyâfet”/6 “Yavan Ekmek” İle Bir “Edebî Ziyâfet”/5 “Yavan Ekmek” İle Bir “Edebî Ziyâfet”/4 Yavan Ekmek İle Bir Edebî Ziyâfet/3 “Yavan Ekmek” İle Bir “Edebî Ziyâfet”/2 Yavan Ekmek İle Bir Edebî Ziyâfet / 1 Büyükşehir, pislik köyü!.. Şu Derebahçe”de, bahçeler bitti!.. Büyükşehir’in “Virüsleri Böyyük Başkana Mezar Yeri Amazon’a paraları yedirdin!.. Amazon Hastası Başkanlarımız Var… İzzet/şeref İslam’da, amazonlar ziyânda!... Saymış “Bizim Suudi(!)”, “Milyon-Milyon Doları!..”/4 Saymış “Bizim Suudi(!)”, “Milyon-Milyon Doları!..”/3 Saymış “Bizim Suudi(!)”, “Milyon-Milyon Doları!..”/2 Saymış bizim suudi(!), milyon-milyon doları!../1 Halime Gürbüz yazdı, ben de saza söyledim!.. Oldu mu ya Sıtkı Hocam, yakıştı mı ilm’ irfâna?.. Moda hastalığında bir teşhis: bunlar otçu olmuş!.. … Sonrasında Demirbaş Yazdı, Ben de… Şu moda hastalığı, salgınlaşıyor!.. Yaz-baharla birlikte moda hastalığı da geliyor!../4 Yaz-Baharla Birlikte Moda Hastalığı Da Geliyor!../3 Yaz-Baharla Birlikte Moda Hastalığı da Geliyor!../2 Yaz-baharla birlikte moda hastalığı da geliyor!../1 13 Temel Konu Var, Kitâbımız Kur’ân’da!.. Din-î İslam hamuru, kovanda petek balı!.. Can bedene emanettir!.. Bilir misin?, bilmezsin; sormazsın ki bilesin!.. Îmân’da neredeydik, ne hâllere düştük? Bak!.. Varsa-yoksa her şey dünya!.. Gel isrâfı isrâf eyle!.. Sevr’den Sevr’e Kudüs’e; ibretle bak, nazar kıl!.. İnsan ki… Hayat tarzı yazsanız, ekran kararmaz inan!.. Çüş!.. Desem edebim var, oha!.. Desem çok ayıp!.. Dört Hak Kitabın Yazısı Canlı Dört Göz Olabilmek İşittin mi “Korkut Ata?”/ “Leylâ bebek” “terörist”miş!.. Böylesi bir cömerte karşı, bu nasıl cimriliktir?.. Firavun”lar hâmânlar, deccâldı bir zamanlar!.. Samsun’da Eski Ramazanlar… Avrupa sevmez bizi, sevmedi-sevmeyecek!.. Asırlık en sinsî düşman... Oldu mu ya üstâdım, bu hak-bâtıl yorumun?.. Fransız’dan, Fransız var içimde!.. O Bedr’in arslanları, seçilmiş Sahâbîler!.. “Obama”ydı, “trump”tu; “Sarkozy” daha gâvur!.. CeHaPe’nin Günâh Galerisi”Nden, Satırbaşları!.. /2 CeHaPe’nin günâh galerisinden, satırbaşları!.. /1 Cumhur mu, millet mi; ince illet mi?.. A la luna, vâlâ (!) Buna!.. Türkler bölük-bölük, “müslüman pörçük!.. Çok “iyi başladın”, “kötü bitirdin!..” ​Şimdi Sıra İlâhiyatçılarımızda/3 ​Şimdi Sıra İlâhiyatçılarımızda/2 Dil kılıçtan keskin ya, vur ha Kılıçdaroğlu!.. ​Şimdi Sıra İlâhiyatçılarımızda -1 Hey 15’li 15’li”, “köşk’ün yolları taşlı!.. Kaçın Erkekler Kaçın, Femin…ler Var Femin…ler!.. ABD’ye Bu Aklı, Kimler Veriyor” Dersin? 17 Trilyon Harcadık Demiş!.. Sosyal medya” değil, bu “hayât medya!.. Bir destan adam: Ali Fuad Başgil!.. Özal’a ağlamayan, gözü gözden sayamam!.. Dil Vatandır, Vatan Dil; Her Kelime Sınırtaşı!.. “O ve ben”i okumayan, “Arif Nihat” bile şaşar!.. “Emrin olur sultanım, sen ne dersen yaparız(!)…” “58. Gün…” “Uyan” da bak “ey dedem”!... “İsrail” “buzdağı”na, çarptı-çarpacak!.. “İHA”lar görür seni, sonra “SİHA”lar vurur!.. “Bayrak tepe”-“Kel tepe” Kul “şimdi ağlar ise, sonra…” “Necip Fâzıl üstâd”sa, “o’nun hakkı”nı kayır!.. “Hayat” size ne yaptı, “bostancı…”dan “yasak” mı!.. ​“Peygamberimiz Efendimiz”e bir büyük iftirâ!.. “Din hayatın hayatı, hem nuru hem esası!..” “Hayât” size ne yaptı, bu “düşmanlık” nedendir!.. Öyle bir “yuh!..” Çekin ki, “dünyâ âlem” işitsin!.. /2 Öyle bir “yuh!..” Çekin ki, “dünyâ âlem” işitsin!../1 “Paran” ile “düşmanları” besleme!../2 “paran” ile “düşmanları” besleme!../1 “29 Mayıs” ve “Zeytin Dalı Harekâtı 29’uncu günü, zafer günü”dür!.. “ABD” Düşman İse, Ona “Bu Çalışman” Ne!.. Samsun ve Bölgemiz için bir Mücâhede Lideri: Şefik Avni Özüdoğru Önce “Padişah’a” sonra “Allah’a”, “iftirâ” üstüne “iftirâlar” var!..
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
BURÇ YORUMLARI
 • KOÇ
  Koç Burcu
 • BOĞA
  Boğa Burcu
 • İKİZLER
  İkizler Burcu
 • YENGEÇ
  Yengeç Burcu
 • ASLAN
  Aslan Burcu
 • BAŞAK
  Başak Burcu
 • TERAZİ
  Terazi Burcu
 • AKREP
  Akrep Burcu
 • YAY
  Yay Burcu
 • OĞLAK
  Oğlak Burcu
 • KOVA
  Kova Burcu
 • BALIK
  Balık Burcu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA