DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Ahmet DÜZGÜN
Ahmet DÜZGÜN
Giriş Tarihi : 31-05-2024 11:24

Akıllı Yolcuya Notlar - 2

Daha önceki yazımızda görüleceği akıllı yolcuya üzere Tenezzül mertebeler hakkında notlar paylaşmıştık. Noksanlıklarımız mutlaka vardır varsa bağışlansın.. Anlaşılmayan kelimeler sözlükten bulunabilir. Akıllı yolcu bu mertebelerin tertibi ve terkibini iyi bilmeli ve anlamalıdır.
Görünen ve görünmeyen her şey  ''Tek''den mütevellittir.. 
''Ahad'' dan meydana gelmiş ve yine ona dönecektir. Mutlak hükümranlık onundur.
Emrin hepsi, başlangıcı ve sonu Hakk’tandır. Ve emrin tamamı ondan başladığı gibi, yine ona döner. 
Lâ İlahe İllallah: Allah'tan başka ilah yoktur..
Lâ Mevcude İllallah: Allah'tan başka hiçbir şey yoktur..!
Lâ Maksude İllallah: Allah'tan başka gaye yoktur..
Lâ Ma'bude İllallah: Allah'tan başka ibadet edilecek yoktur..
«Biz ancak onunlayız ve onun içiniz ve dönüşümüz yine onadır.(Bakara-156). 
VAHDETTEN KESRETE  DOĞRUYU VARLIĞI ANLAMAK
Sıfatlardan isimler açığa çıkar.. Tüm isimler sıfatlara nispet eder. Sen İsimlerde kalma  esmadan müsemmaya geç..
Alemler (varlık mazharları ), Allahın (cc) sıfat ve isimlerinin  tecellilerinden ibarettir. Mutlak vücûd birdir, mevcûdât ise onun mazharıdır.. Mazharlar Hakkın şahidleri, taayyünlerinin isticlâsıdır..
Muhib mahbub un gölgesidir. Mahbub hangi tarafa giderse gölge de onun izi üzerinde gider. Gölgen Nurdan nasıl ayrılabilir. (ıraki ks).
Allah hayrı ve şerri yaratmış ancak hayrı dilediğini şerrede razı olmadığını kullarına elçileri vasıtası ile bildirmiş uyarmıştır...  
Eşyanın hakikati, Allah’ın isimlerinin tecellilerinden ibarettir. 
Karışık bir iş yoktur. Halk beyhude yere yaradılmamışlardır.
Her ne kadar halkın işleri sağlam olmasada kendilerinin ve işlerinin yaradılışları bir hikmetin icabıdır. 
Halkın işleri isimlerin nişanesi üzerine yürümekte ve mukaddes zatın sıfatlarındaki hikmet hükmünü icra ettirmektedir.
Varların var oluşları Allah ’ın ezelî bilgisindeki varlıkları yönündendir. 
Allah katında bu malûmların boyalariyle boyanmışlardır. İsim ve sıfatların tecellileri birbiri ardınca kemalini buluncaya kadar devam eder. 
Kemal ise hangi isim ve sıfattan doğmuş ise onun tam mazhariyetidir.
 O isim ve sıfata dönüşünde de doğru yol üzerinde yürümüş olacağı şüphesizdir. (Lemaat -15)
Varlık; vacip ve mümkün olmak üzere iki çeşittir. 
Vacip olan varlık, Allah’ın varlığıdır ki, en sağlam ve kusurdan münezzeh olan varlıktır. O Mutlak varlık tır.  “Lâ ilahe illâ Hu”. 
Mümkün olan varlık ise, sonradan Allah tarafından varlık sahasına çıkarılmış, kusur ve fenadan masum olmayan, varlıklardır.
Daha önceki yazılarda görüleceği üzere Tenezzül mertebeleri, Uluhiyetten, Ahadiyete (teayyüni evvel) ondan vahidiyete (teaayünü saniye) doğrudur. 
Taayyünü evvele (Ahadiyet) ; ilm-i ilahi (ayan-ı sabiteler) gaybler gaybı denirken, 
Teayyünü saniye ise varlığın yaratılmaya başladığı yer denir. 
Varlığın başlangıcı vahidiyet sıfatıyla başlar. 
Vahidiyet, ilahi isimlerin ve sıfatların birliğinden varlığın ortaya çıkmasıdır. 
Akıllı yolcu bu mertebelerin tertibi ve terkibini iyi bilmeli ve anlamalıdır.  
Vahidiyet; yaratılışdaki tezahüratın birliği ve neticede kaynak olan sıfatların birliği anlamı taşır... 
Vahdaniyet ise; uluhiyet yönünden zatı ilahinin birliği anlamındadır. Vahidiyet ise, Cenab-ı Hakk'ın sıfatları yönünden birliğidir., 
- Sıfatlar yönüyle olan birliğe Vahidiyet, 
- Uluhiyet (zat) birliği cihetinden Vahdaniyet denir.
ÖZETLE 
a) Ahadiyet,  ULÛHİYET’in  altındadır..
b) Vahidiyet,  ahadiyetin  altındadır..
c) Rahmaniyet,  vahidiyetin  altındadır..
d) Rübubiyet,  rahmaniyetin  altındadır..
c) Melikiyet,  rübubiyetin  altındadır..
Abdülkerim Ceylinin ks İnsan-ı Kamil adlı eserinde ilahi isimlerin tasnif şu şekildedir..
a) Melikiyet,  rübubiyetin  altındadır..
b) Rübubiyet,  rahmaniyetin  altındadır..
c) Rahmaniyet,  vahidiyetin  altındadır..
d) Vahidiyet,  ahadiyetin  altındadır..
e) Ahadiyet,  ULÛHİYET’in  altındadır..
İbn'ül Arabi göre teaayünü sani ile yaratılan tüm alemler itibari veya izafidir.. Yani varlık arızi veya fanidir anlamı verir. Diğer bir tâbirle İzafi vücûd ''Mutlak vücûdun'' zuhur mahallidir. 
Allah (cc) Amâ’ dan (ama-ı mutlak) iken kendisinin hüviyetini alemlerde suret olarak açmıştır.  “Alemler hayaldir” denilen hakikat budur, 
Zannedildiği gibi bu hayal beşeri bir hayal değildir. Özetle Mutlak hayal Hakk’ın kendinde bulunduğu hayaldir ki, O Amâ’ dır. Bütün varlıklar amaâ’da “kün=ol” ile zuhur etmiştir.
Arabiye göre ahadiyyette ne kesret ne tezat ne de herhangi bir taayyün vardır. Bu cihetten O sırf nur, sırf iyi ve gayblar gaybıdır. 
İkincisinde yani vâhidiyyet ( taayünü sani) mertebesinde Allah yaratıcı sıfatıyla birçok şeyin yaratılmasının fâili olunca bir' den  “çokluk” ve “farklılık” ortaya çıkar ve vahdet bozulur. 
Ancak bu mertebede Hakk’ın tezahürü ve tekâsürü zâtıyla değil sıfatları vasıtasıyla olur. Bu durumda zâtı açısından bakıldığında aynı hakikate “o Hak’tır”, sıfatları açısından bakıldığında ise “o halktır” denebilir.( Arabi)
''Sizi de yaptığınız şeyleri de yaratan, Allah’tır.”(Saffat-96)
İLM-İ İLAHİ NEDİR - AYAN-I SABİTE- ,RABBİ HAS NEDİR 
Yaratma fiilinin aslı arketipler manzumesi (a‘yân-ı sâbite) olarak ilm-i ilâhîde mevcuttur. Gizli bir hazine gibi kendi kendinde müstağrak halde bulunan Hak bilinmeyi arzulayınca bu arzu (aşk) yaratılışın ilk esası olmuştur. 
Böylece İbnü’l-Arabî’ye göre “ulûhiyyet” ve “nâsûtiyet” vücûdun değişik mertebelerindeki iki tecellisinden başka bir şey değildir. Ulûhiyyet her varlığın gizli iç yüzüne, beşeriyet ve nâsûtiyet ise onun dış yüzüne tekabül eder.
Bu mertebede taayyün eden her ilmî sûret, hâricî şeylerin yani şehâdet âleminde görülen varlıklardan birinin “hakikat”i ve onu terbiye eden “rabb-i hâss”ıdır. 
İkinci taayyün mertebesindeki bu ilmî sûretler hariçte vücûd kaydına girmemişlerdir. Bunlar aslî özellikleri olan ademleri (yoklukları) üzeredirler. Şehâdet âleminde zuhura gelmiş bütün varlıklar bu a‘yân-ı sâbitenin birer aksi, yansıması, gölgesinden ibarettir. 
Uyanık akıllı yolcu Ehlullahın sözlerini tefekkür eder ve gözüne rehber edinir.. 
Akşemsettin hz leri Makalatta ''TEVHİD'' i şöyle izah eder. 
 ''Çünkü, Hakk Tealâ’nın her şeyde ihatası mevcuttur. Eşyanın hepsinin hakikati Hakdır. Tam tevhid budur. Fakat sıfatların tevhidinde ise, her şey bir isimle muttasıftır (nitelendirilmiştir).. Ve her isim müsemmânın hakikatidir (taşır). Çünkü ismin müsemmâsına tasarrufu (kullanma yetisi vardır) geçer. Her insanda kesreti de vardır, vahdeti de vardır. Her kesretin bir ismi vardır. Her şey de malûmdur. Sıfata ait tevhidi bilmiş olanlar, ismin müsemmâsına tasarrufu hakikattir derler. Her ne kadar Zat bütün tenzihlerden münezzehse de hak şudur ki: Her ne kadar her şeyde bir hakikat varsa da Hakk’tan hâli değildir. Fakat Zât münezzehdir. Varlığın hepsi Hakk’ındır. Başkası yoktur. Ancak vahdetin ilminde kesret mündemiçtir (mevcuttur). O, ezeli, zahiri ve bâtını görür. Hakiki Tevhid budur.
Hakk Teâlâ’nın vücûdunun dışında hiçbir varlık (vücut) yoktur. Nitekim Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellem Hazretleri buyurmuştur ki; “Tevhid, Allah Teâlâ’dan gayri hiçbir şey görmemektir.” Bu sebepledir ki hakikatte Allah Teâlâ’dan başka hiçbir şey yoktur.'' Makalat-ı Evliya
İlahi isimlerin bir bâtın, bir de zâhir yönü vardır. Allah isimlerinin bâtın yönüyle melekût âlemine, zâhir yönüyle de mülk âlemine hükmeder. 
 İLAHİ İSİMLERİN İNSANDA CEM OLMASI
İlahi isimlerin şuleleri yukarda açıklandığı gibi insana tasarruf etmesi için geçici olarak yani izafi olarak verilmişdir. İnsan, fiziği itibari ile  küçük ancak taşıdığı anlam itibari ile büyüktür. Başka bir varlığa yüklenilmeyen ölümsüz anlamlar (esmalar) insanın müsemmasına yükselmesi içindir. Akabinde bu ismin varlıktaki akisleri aslına rucu eder. Çünkü bu isim ve anlamların verildiği geldiği bir yer yani seması vardır.  'İsimlerin yani esmanın  yüce semasına '' Müsemma'' denir. İsimlerin sahibi Haktır. Sen isimlerde kalma isimlerden Müsemmaya yani isimlerin sahibine geç..
EHL-İ TASAVVUFUN VARLIĞA TEVHİD-İ GÖRÜŞLE BAKMASI 
Her neyi görüyorsan 
Hak cemalinin aynasıdır.
Git! Öyle bir göz edinmeye çalış ! 
Çünkü toprağın her zerresi 
bir “ câm-i cilhannüma (içinde cihanı gösteren) bir kadeh” tir.
O göz ile hangi zerreye baksan 
bütün cihanı o zerrede görürsün. 
Iraki ks -lemaat
Nasıl bilmezsin bütün isimleri; 
Ki sensin müsemmanın yansıyan sûreti. 
Gülşen-i raz  - Şebüsteri Ks  
Şerh : Varlıkların bir isimleri vardır bir de isimlendikleri yer vardır yâni gerçek varlıkları vardır. Bu isimler takmadır, müsemma ise kendi varlığıdır. Müsemma Cenâb-ı Hakk (c.c)’ın kendisidir. İnsan-ı kâmil yönünden de âlemdeki isimlenmiş bütün varlıklar senin varlığındır.
Bütün isimler zâten senin isimlerindir, senin olmasa bilemezsinki. Bu nedenledir ki melekler Âdem (a.s)’a secde ettiler çünkü melekler belirli isimlerin zuhûr mahâlleridirler, Âdem ise sonsuz isimlerle meydana gelmiştir.
Beyt,
Ârife eşyada esma görünür 
Cümle esmada müsemma görünür, 
Mısri ks
Açıklaması  : Senin hakîkatin varlık sûretine bürününce o hakîkati beşeriyetine verirsin ve “ben” dersin. Oysa müsemma Cenâb-ı Hakk (c.c)’ tır ve sen onun varlığına sâhip çıkmış olursun. 
Beyt. 
Hakîkât o taayyünden muayyen;
Onu izhâr eder her sözdeki ben.
Ben ve sen zâtın ârızi sûretleriyiz;
Varlık kandilinin fânuslarıyız
Gülşen-i Raz- Şebüsteri Ks
Açıklaması ; Cenâb-ı Hakk (c.c)’ın isimleri yönünden geçici sûretleriz ancak bu geçici sürede gerçek varlığımıza ulaşabilirsek artık geçici değil bâkî oluruz. Ve bu geçicilik içerisinde bu bâkîliği bulmak için bu sûretlere bürünülmektedir. Eğer bu sûretlerde bâkî kalmış olsak bu hayât bize ıztırab verir.Cenâb-ı Hakk (c.c)’ın nuru bu kandilliğin kafeslerinde zuhûra çıkmaktadır.
Fahruddin Attar ks  tevhidi göz hakkında şöyle buyurur;
Allah tevhîd nuruyla açarsa gözlerini, 
Diline getirir İlahî seslenişi. 
Gözünde her şey bir olunca, 
Artık nasıl şüphede kalabilirsin? 
Kimde vardır o keskin göz? 
Neye baksa O nu gördü o keskin göz. 
Binlerce yıl geçti üstünden 
Sonunda birinin adı bir yere yükseldi. 
Sen kendini bilmiyorsun; 
ben ne yapayım da, 
Bu şüpheyi senin gönlünden söküp atayım?
Yüz yıl yaşasan da 
Görmezsin, bilmezsin kendini.''
Attar Ks
Seyyid Ahmet Hüsameddin Hz şöyle buyurur;
''Hayvan hep evindedir, insan ise evine gitmek için hep yoldadır... Bu âleme, kendimizle tanışmaya geldik; bir bakıp çıkacağız! 
- Şerîat, fiilleri nefse mâlederek kulluk etmek, imtihana çekilmektir. Hakîkat, fiileri Hakk'a vererek Hakk'ın senden fâil olduğunu seyretmektir.'' 
Uyanık akıllı yolcu bu sözü tefekkür eder ve gözüne rehber edinir.. 
Mısri Ks hz lerinde Vahdet -kesret görüşü
Tâ ezelden biz bu aşk içinde rüsvâ olmuşuz
İsmimizdir söylenen ma’nâda Ankâ olmuşuz
Gerçi sûret âleminde sandılar kesretteyiz
Kesret içre bilmediler ferd ü tenhâ olmuşuz
Şol izâfât u taayyün sofların giysek ne var
Çünki andan soyunup ma’nen muarrâ olmuşuz
Mantıku't-Tayr’ın lügât-ı muğlâkından söyleriz
Herkes anlamaz bizi bizler muammâ olmuşuz
Lafz u sûret cism ile anlamak isterler bizi
Biz ne elfâzız ne sûret cümle ma’nâ olmuşuz
Katreler ırmağa ırmak erdi bahre cem' olup
Kavuşup birbirine hâlâ o deryâ olmuşuz
Zerreler şemse güneş erişdi vahdet kânına
Kalmadı aslâ ta'addüd ferd ü yektâ olmuşuz 
Her kesâfet kim izâfet gösterir âyînede
Ol küdûret tozunu silip mücellâ olmuşuz
Zâhidin zikr etdiği şol harf ü savtın resmidir
Zâkir-u mezkûr zikre biz müsemmâ olmuşuz
Sofunun şol hûy u hâyı na'rasından almazuz
Vasl-ı deryâyız biz ol sesden müberrâ olmuşuz
“Alleme’l-esmâ”ya mazhar istersen gel beri
Âdem ü hem ana ta’lîm olan esmâ olmuşuz
Ten gözüyle Mısrî’yi sûretde görsem deme kim
Zirâ biz ol Kâf-ı sûret içre Ankâ olmuşuz
 Niyâzî Mısrî (ks.) Hz.
 “Göklerde, yerde ve ikisi arasında bulunan şeyler ile toprağın altında olanlar hep O’nundur.”  [28]
Eski bir atasözü '' Olanlardan dolayı başkalarını suçlayanların önlerinde gidecek çok uzun bir yol vardır. 
Kendinde kusur arayanlar ise yolun yarısına kadar gelmiştir. 
Hiç kimseyi ve hiçbir şeyi suçlamayanlarsa yolu anlamış demektir.
---
Boş durmayalım çalışalım dedi dervişin biri.. 
Dervişe neye çalışalım diye sordular.. 
''Anlamaya '' dedi ... 
İyide neyi anlamaya çalışalım diye tekrar sordular, 
Devranı  devranı dedi, 
Devran nedir diye sordular ... 
Derviş ; ''devran tevhiddir tevhiddir tevhiddir dedi..

NELER SÖYLENDİ?
@
Ahmet DÜZGÜN

Ahmet DÜZGÜN

DİĞER YAZILARI İbn'ül Arabinin Tevhid (Vahdeti Vücud) Görüşü - 2 Varlık Mertebeleri Hakkında Okuyucuya Notlar Akıllı Yolcuya Notlar Büyük Resmi Görmek İlkeli Duruş Emeklilerin Zammına Farklı Bakış Çarşambada Sandığa Gelmeyen Seçmen İstikamet Sahiblerinin Yolu Tefrika Ak Partiye Navtex İlan Etmek Biz Dönmeyiz Yolumuzdan Kim Dönerse Dönsün Bağımsız Adaylar Hakkında Dar Anlayış Ahde Vefana Ne Oldu İhtiyaç ve İnanç Sosyal Medya ve Modern Selefilik İnsanlık Gazzede Sıkıştı Berrak Göze ve Görüş'e Sahib Olmak Hatırlamak ve Hatırlatmak Ahmaklık İlleti ve Seba Kavmi İnananlar orta yolda birleşir Tarafını Seçmelisin Dünya İhtiyaçlarımız Putlaşmasın Sen Önce Kendi Yüzünü Gör Hz Mevlanaya Göre Görüş Sahibi Olmak-2 Hz Mevlana'ya Göre Görüş Sahibi Olmak Nacizane Tefekkürhane Duygu Kalpazanları Hz Mevlânâ Celâleddîn-İ Rûmî hikmet dolu sözler Piyasada Şok Etkisi Yapacak Bir Ücret Tespiti Elzemdir Cumhur Abi Kısmet Görenedir Fikir ve Düşüncelerimizin Doğduğu Yer Milli öngörü ve veri bankacılığı sistemi Şehvet Sarhoşluğu İnsan Noksanını Tamamlayan Varlıktır İnsanın İhtiyaç Anlayışı Seviyesiz Ortamlardan Kaçmak İyilikle Anmak ve Anılmak Dalgınlık ve Dirilik Alemi Uyutan Bilgi İle Uyandıran Bilgi Aczimizi Bilmek Hayvanlar boğazdan insan kulakdan beslenir İnsan-I Gafil Ve İnsan-I Kamil Dünyada İkinci Kez Doğmak Yem Ve Tuzak Akıl Ve Ziya Akıllıların düşmanlığı cahillere iyiliktir! Hz Mevlana Nın 748 Vuslat Yıl Dönümü Ahmaklığın Karanlığı Labirentteki Peyniri Bulmak Akıl ihtiyarı ve vücud ihtiyarı nı anlamak! Mustafa Tatcı Hocamızın Yunus Emre Gayretini Anlamak! His Nuru İle Hak Nuru Ey hüznüm! Nedir senin derdin 15 Temmuzun Gerçek Ve Sahte Kahramanları Mustafa Tatcı Hocamızı Tanımak Mesnevî' den Kısa Notlar Ve Açıklamalar – 1 Eşyalar da Konuşur Lokma’dan Lokman’a İnsanın Hakiki Sermayesi Yokluktur! Hakiki Hayal İle Sahte Hayal! Para Kazanmak Ya Da Gönül Kazanmak Odaklanmak Toprak Sofrasından Gayb Sofrasına Ten Şişmanlığı İle Gönül Şişmanlığı Huzur ve Hazret Hakkında Aklın Başa Gelmesi! Biraz da Canımızı Tanıyalım İnsaflı Olmak Anlayış Ve Ayırd Ediş Kabiliyeti- 2 Ayırd Ediş Ve Anlayış Kabiliyeti -1 Varlık Ve Yokluğu Anlamak Anlamlarımız Duramıyor ve Dinlemez! Akıllı Akıl İle Akılsız Akıl Hep İçimizdeki Öküz Yüzünden Anadolu İrfanı Ve Hz Harakani K.S - 2 Ödünç Bir Hayatımız Var İlahi Akıl İle İnsani Akıl Anadolu İrfanı Ve Ebul Hasan El Harakani Ks Yi Tanımak Savaş Türklerin İşidir! Bedenin Duyguları Ve Ruhun Duyguları! Dürüstlük Kazanır Cennette Hayal Tablonuz Olsun Yol Gulyabanileri İnayet Ve İhsan Beklemek Beden Gözü İle Can Gözü Geylani Hz 'den İkaz Ve Nasihatler Her cins kendi cinsi ve zevkiyle beraberdir Huzursuz İnsan Arif Olana Bir İşaret Yeter Manalar Ve Kavramlar Varlık Ve Mana İmansızlığın Ve Dinsizliğin Cinneti! Dünya Sağlıkda Sınıfta Kaldı! Anlama Kuvvetleri Ve Mertebelerini Tanımak Noksanlarımız ve Dualarımız Dert de Hak'dır Deva da Hak'dır! Maddi Ve Manevi Sebebler Krizi Fırsata Çevirmek Azgınlaşmak Ve İlahi İkaz İnsan Hakkında Alimlerin Görüşleri! Varlık alemi ve gayb alemi yaratılmıştır! Attığın Zaman Sen Atmadın Bakış, Görüş Ve Anlayış Düşünmek Ve İbret Almak İnsani Huy Ve Hayvani Huy Yetemanın Hakkını Verin! Evin Anahtarlarını Şempanzeler Kaparsa Mukaddes Bir Hayal İçinde Başka Hayaller Peşindeyiz Ruhun Garip Yolculuğu Nafakasının Azlığı Yüzünden Padişaha Kızan Köle Şeytan'ın Tahammülsüzlüğü Doğu Türkistan Ve Türkiye’nin Tavrı Kimse kimsenin ayıbını örtmüyor! Cennette bir hayal tablon olsun! Dine Olan Kin Lezzet Haline Gelirse! Mana Ve Surete Bakış Tesir Ve Eser Karmaşa Ve Hakikat Mecnun Ve Devesi Düşünmek ve İstidat Bakış Açısı “Kıssa, mesel” ve “maksad” Halkın Talepleri Ve Seçimin Sonucu Görünmeyeni Görmek! Uyanık Olmak! Abdestli Bürokrasimiz Ve Mağdur Vatandaş Kin Kardeşliği Ve Din Kardeşliği Gönül Ve Nefsin Farkı Olgunluğun yegâne sahibi 'Hak’tır ve insanın olgunlaşmasını ister! Kendi kendine kasd etmek! Ümmetin Asra İz Bırakan Lideri: Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Eyüb'ün Tavukları Gönül belediyeciliği eylem adamı olmakla başlar! İman, ayırd etmek taraf tutmaktır.. Din ehlini kin ehlinden ayırt etmektir Hak Tabiatı İle Ten Tabiatının Görüşü İyi İle Kötü Huyların Savaşı Bakış ve görüş Ateşin oğulları, suyun oğullarının düşmanıdır! Adı Hasan huyu da hasendi! ''Gönül'' Belediyeciliği Aslın neyse seni çeken odur! Bu Alem Tersine Çakılı Nal İzleriyle Doludur Hz. Mevlâna’nın Akıl Hakkındaki Görüşleri Yokluk yolunun yolcuları çok iyi bilirler ki ‘’Yol sevgiliden ibarettir’ Emanete hıyanet etmek! Teamül Ve Temayül Aday Adayların Evsaf ve Düşüncesi Maksadı Ve Meramı Anlamak Taban Hizmetkârı Belediye Başkanı Aranıyor Cins Oluş ve Cinsiyet İdeal bir belediye başkanı! Sabredenleri Müjdele! Gerçek Dostluk Yokluk Günlerindeki Dostluklardır Üstünlükler Ve Hallerin Değişmesi Hak'tandır İnananların İmtihanı Gözler Kör Olmaz Lakin Kalbler Kör Olur Yeni Dönem ve Gençlik Erozyonu Nice Elbiseler Gördüm İçinde İnsan Yok Ölümsüz eserler ve fikirler hakkın bakış ve görüşünden doğar Mazlumun kuruyan dudağına söyleyin gülsün! Ekmekle Gelişen Ve Büyüyen Hayat Ekmek İster Hak Ve Batıl’ın Mücadelesi İşte rahmetli Erbakan hocamızın unutulmayan ölümsüz sözleri! Vatandaşların Nüfus Ve Tapuda Yaşadığı Sorunlar Kalblerinde Maraz Olanlar İnsanların En Hayırlısı İnsanlara Faydalı Olandır Kendimizi Tamamıyla Dünya İşlerine Verdik Anlamlar Sebeplere Eğreti Olarak Verilmiştir Hak ölümsüzdür! Zorlaştırmayın Kolaylaştırın İman ayırd etmektir taraf tutmaktır! Yolun Yalancıları Ve Yabancıları İnsanı yücelt ki devlet yücelsin! Neseb Bağını Yeniden Kurmak Hakikatler, Bulunduğu İsmin ve Kalıbın Manasında Belediyelerin Kat Adaletsizliği Değişmekte Zorlanıyoruz İstikamet Şuuru Ve 2019 Seçimleri Davasının Ve Milletin Adamı Olmak Tevazunun Ve Eşitliğin İktidarı Hazımsızlık Çekenlere İnsanların En Hayırlısı İnsanlara En Faydalı Olandır Değişimin Zil Sesleri.. Uyarıyoruz! Yarının Molla Kasımları Hak Yolcusunun Varlıkla İşi Olmaz Milli Görüş Tabanlılar AK Parti’den Neden Tasfiye Edildiler İdeal Belediye Başkanı Sırdan Surete Her Şey Dürüst Olmakla Başlar Yahudi Padişah Ve Hilekar Veziri Bu gidişle Kripto FETÖCÜ’ler ancak mahşerde çözülür! İstikamet Ve Handikap Milletin Zaferi Timsah Gözyaşları Sahte Kahramanlar Hayal Kırıklığı Kanadı Kırık Kuş El İnsaf Nuri Hocam! Kim Miyiz.!İşte Gerçek Kimliğimiz
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
BURÇ YORUMLARI
 • KOÇ
  Koç Burcu
 • BOĞA
  Boğa Burcu
 • İKİZLER
  İkizler Burcu
 • YENGEÇ
  Yengeç Burcu
 • ASLAN
  Aslan Burcu
 • BAŞAK
  Başak Burcu
 • TERAZİ
  Terazi Burcu
 • AKREP
  Akrep Burcu
 • YAY
  Yay Burcu
 • OĞLAK
  Oğlak Burcu
 • KOVA
  Kova Burcu
 • BALIK
  Balık Burcu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA