DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Ahmet DÜZGÜN
Ahmet DÜZGÜN
Giriş Tarihi : 25-05-2024 12:55

Varlık Mertebeleri Hakkında Okuyucuya Notlar

Sadreddin-i Konevî’ ye göre insanın varoluşunun maksadı, varlıkların yaratılma sebeplerine vakıf olmaktır.

İnsanın bu gerçeği zatında tam olarak bilmesi, yetkinleşme yolunda atılacak ilk adımdır. İnsan işe kendisini bilmekle başlayarak bir yola girer ve bu yolda yetkinliğini arttırarak ancak kemâl yolunda mesafe alabilir. Bunun yolu da insanın öncelikle kendi hakikatinin ne olduğunu, nereden, nasıl ve niçin var olduğunu ve kendisini kimin var etiğini bilmekten geçer.

Konevî ’nin insanın nasıl bir varlık olduğu konusundaki fikirlerinin anlaşılabilmesi için varlık mertebelerinin neler olduğunun bilinmesi gerekmektedir. Varlık mertebelerini beş gruba ayıran Konevî, insanın yaratılma aşamalarını bu kategorileştirmeye göre açıklamaktadır. Konevî, varlık mertebeleri konusunda beşli tasnifi ön plana çıkarmaktadır.

Bu mertebeler sırasıyla,

1- Lâ Taayyün Mertebesi (Varlığın vücuda gelmeden önceki mertebe),

2- Manalar Âlemi (Varlığın ortaya çıkmaya başladığı mertebe),

3- Ruhlar Âlemi (Her ilmi suretin cevher olarak ortaya çıktığı mertebe, bu mertebede vücud, bir önceki mertebedeki ilmi suretlere göre ruhlar mertebesine geçiş yapmaktadır),

4- Misal Âlemi (Basit olan şeylerin zahir olmaya doğru aktığı mertebe. bu mertebe, önceki mertebe olan ruhlar mertebesi ile sonraki şehadet mertebesi arasında bir bağlantı konumundadır.),

5- His Âlemidir. (Varlığın beş duyu ile idrak edildiği ve müşahade edildiği mertebe, bu mertebeye şehadet mertebesi de denilmektedir)

“İnsanın ana rahminde belirginleşmesi, kendisinden ortaya çıkan ilk cem’ (toplanma) özelliğindeki hükmün zuhur etmesi ile başlar. İnsan, ilk mertebeden son mertebeye hızlıca intikal ederek varlığını tamamlar.”  Konevî bu ifadeleriyle insanın varlığının vücuda gelmeden önceki belirginsizlik (la taayyün) mertebesinden ilk varlığının ortaya çıkmaya başladığı belirginlik (taayyün) mertebesine, oradan da ruhlar mertebesinden varlığın beş duyu ile idrak edildiği (şehadet) mertebeye kadar olan yolculuğunu hatırlatmaktadır.

Konevî’ ye göre insanın mertebelerin özellikleriyle bezenmesi ilahi hükmün  bir tecellisidir. Konevî, insanın farklı mertebelerde yaratılması ve her bir mertebenin bilgisine haiz bir varlık olmasını şu ifadelerle dile getirmektedir: “İnsan, çeşitli ve farklı özelliklerden meydana gelmiştir. İnsanda bulunan en üst şey ise ilahi sırdır. İlahi sır, insana özel yön olan vech-i has tecellisidir. Tecellilerin özelliği tecelli edilene, tecellinin gerçekleştiği mertebeye, vakte, hâle ve mekâna göre meydana gelmektedir.”

LA TEAAYÜN MERTEBESİ

Konevî’nin, insanın çeşitli ve farklı özelliklerden meydana geldiğini ifade etmesi, insanın yaratılma aşamalarını yani mertebelerini işaret etmek içindir. İnsanda bulunan en üstün şeyin ilahi sır olduğunu ifade etmesi ise ilk mertebe olan la taayyün mertebesine işarettir. Bu mertebede sadece ilahi bilgi ve ilahi hikmet vardır. Bütün varlıkların bilgisi bu mertebede bulunmaktadır. Son mertebede, görünür hale yani şehadet mertebesine gelen insanın ilk mertebedeki ilahi hikmetle irtibat halinde olması onun berzah mertebesi sayesindedir.

Berzah mertebesi varlık mertebeleri arasında geçişkenliği sağlayan ara bir mertebe olup varlığın bir sonraki mertebeye geçişini sağlayan mertebedir. Bu şekilde insan, her mertebenin bilgisine sahip olabilir. Konevî, varlığın yaratılma şeklini bu şekilde açıklığa kavuşturarak insanın nasıl var olduğu sorusuna cevap bulmaktadır.

İLK VE SON YARATILIŞ MERTEBESİ

İlk ve en yüksek dereceye sahip la taayyün mertebesinden son mertebe olan insanın görünür bir varlık olarak ortaya çıktığı şehadet mertebesine kadar insanın nasıl var olduğu sorusuna açıklık getirilmiştir. Konevî, insanın yaratılış evrelerini açıklarken insanı yoktan var eden Allah’ın isim ve sıfatlarıyla yarattıklarına tecelli ettiğini ,varlıkların, isimlerin cüzleriyle çoğalan ve varlık ile zuhur ettiğine işaret etmektedir.

Hakk Varlık’ın yarattıkları ile olan bağı, insanın iradesine bağlı olarak muhabbet ile açıklanmaktadır. İnsan yaratılırken ilahi isimlerin kendisine olan tecellilerine göre yaratılır. İlahi isimler, insanın istidad özelliklerine tecelli etmektedir.

İnsan-ı kâmilin her zaman her şeyin farkında olamayabileceğini vurgulayan Konevî, eğer farkında olmuş olsaydı hiçbir şey fesada uğramazdı genellemesini yapmaktadır. İnsan-ı kâmilin bilmesi ve farkında olması, varlıkların sürekliliğini ve korunmuşluğunu gerektirir.

Konevî’nin dile getirdiği bir başka şey, Allah’ın, ortadan kalkmasını istediği bir şeyi, kâmil insana unutturur ve böylece ilahi yardım kesilir. Bu bağlamda Konevî’ye göre, âlemin düzeninin korunmasının yolu, insan-ı kâmilin kendisini bilmesi ve  farkında olması ile mümkündür. Bu şekilde ancak bir nizam oluşabilir.

Konevî’nin ısrarla üzerinde durduğu husus, insanın bir yandan âlemin ölçüsü olmasıdır. İnsan, kâmilliğini koruyabildiği ölçüde âlem de nizamını korumaktadır. Bu ölçüler ışığında insan, yaratılışı tamamlanıp kemâle eriştikten sonra, hem kendini hemde Rabbini bilmesi halinde varlıkta kendisini müşahede etme imkânı bulabilir.

KONEVİYE GÖRE İNSANIN GAYESİ

Konevî’ye göre âlemin nizamı, insanın kâmil olmasına bağlıdır.

İnsan niçin var oldu sorusuna da cevap arayan Konevî’ye göre, insanın her zaman kemâl sahibi olmak için yaratılması onun yaratılış amacını ortaya koymaktadır. Kemâl mertebesindeki insanın sırrı gayb ve şehadet mertebelerini birleştirerek onların içerdiği şeylerle ilmini tamamlamaktır.

Konevî’ye göre insan, gayesinin ne olduğunu bilmeli, mertebesini tanımalıdır. Yaratılışın sırrını, hükmünü, neticesini ve sebebini öğrenmelidir. Bununla birlikte her insanın bu âleme gelişindeki gaye, kendisi için belirlenen kemâllere ulaşmasıdır. Bu kemâller istidadlarının hükmüne göredir.

İnsan, sadece kendisini ve kendisini yaratanı değil, aynı zamanda bütün varlığı da merak etmelidir. Yine insanın merak etmesi gereken konular arasında âlemde yer alan varlıkların kendisinde nasıl tesir ettiği veya insanın varlıklar üzerinde nasıl tesirde bulunduğu gibi konular da bulunmalıdır.

İnsanın kendi yetkinliğinin farkında olabilmesi için ruhlar âleminde ve dünya âleminde kendisine yüklenen mertebelerin farkında olması gerekir. Doğrusu, insanın bilmesi gerekenler konusunda sınırlanmaması gerekir. Bundan maksat ise insanın kemâl yolculuğunda yetkinliğini arttırmayı sürdürmektir. Bununla birlikte insan, kendisi için belirtilen şeylerden öğrenebildiklerini öğrendikten sonra kendi hakikatinin ilahi hakikatle benzerliğini öğrenmiş olur.Kendi yetkinliğini artırmak amacıyla kendisi için çizilen yolda arayışta olan insan, var olan potansiyelini bir ileri noktaya taşımak ister.

KONEVİDE İDRAK MELEKELERİ

Yetkinleşmesinin imkânı için de bazı melekelere ihtiyaç duyulmaktadır. Biyolojik olarak farklı uzuvlardan müteşekkil olan insanın yetkinleşmesinde

1- Akıl,

2 -Kalp,

3- İrade,

4- Nefs,

İdrak melekeleri önemli rol oynamaktadır. Çünkü insanın ontik yahut ruhsal yapısından kaynaklanan sorumlulukları yerine getirmek için epistemik yetenekler olarak da bilinen bu melekeler, yetkinleşmenin genişliğini göstermesi açısından vurgulanması gereken melekelerdir.

Bir anlamda insanın yetkinleşme için yolda olması (seyr-i süluku) sonrası meydana gelen bağlılıkta (muhabbet) ve ilişki kurmada (münasebet) idrakin faal olması gerekmektedir. İnsanın idraki, varlık ve hayat ile iç içe geçmiş bir olgudur. İlim ve iradeye sahip bir insan, kendisiyle idrak ettiği şey arasında münasebette bulunur. İdrak, idrake mani engellerin ortadan kalktığı bir hakikat oluşuna bağlıdır. İdrak için bilgi edinmeyi zaruri gören Konevî, bilgi olmadan idrak melekesinin istenildiği gibi faal olamayacağını belirtmektedir.

ARABİYE GÖRE MERATİB-İ VÜCUD (VARLIK VE TENEZZÜL MERTEBELERİ )

Vahdet-i vücûd, İbnü’l-Arabî tarafından sistematik hâle getirilen ve Allah ile âlem arasındaki ilişkide varlığın aslında tek/biricik olduğu nazariyesini temel alan bir düşünce sistemidir.  Abdurrahîm Fedâî’nin varlık mertebelerini açıkladığı Merâtib-i vücûd adlı manzumesini anlayabilmek için Varlık anlayışının dayandığı vahdet-i vücûd üzerinde genel hatlarıyla da olsa durmak gerekmektedir.

Vahdet-i vücûd Allah’tan başka bir varlık (vücûd) olmadığının idrakinde olmaktır. Buna göre, varlık birdir, o da mutlak mânâda Hakk’ın vücûdudur. O’ndan başka tek başına kâim olabilecek bir vücûd mevcûd değildir. Var olduğu farz edilen tüm vücûdlar O’nun varlığına bağlıdır.İlk olarak İbnü’l-Arabî tarafından sistematik hâle getirilen vahdet-i vücûd kavramı; Allah’ın ezelde var olduğu, ondan başka herhangi bir şeyin bulunmadığı şeklinde açıklanmaktadır.

Vahdet-i vücûd’a göre Allah bu âlemi, kendi isimlerini ve sıfatlarını izhâr etmek için yaratmıştır. Buna göre bu isimler ve sıfatlar, Zât’ın aynıdır ve âlem, sıfatların taayyün ve çıkışından ibarettir. Diğer bir deyişle Allah, âlemde ve onun objelerinde tecellî etmektedir. Vahdet-i vücûd düşüncesindeki yaratılış anlayışını açıklamaya yardımcı olan mertebe kavramı, Vücûd-ı mutlak’ın taayyün ve tecellî esnâsında bulunduğu çeşitli noktaları ifade eder. Diğer birdeyişle vücûd sahibi olabilmek, var olabilmek için vücûd mertebelerinin bir yerinde mevkî yani tezâhür sahibi olmak gerekmektedir. Vücûd-ı mutlak’ın hakikatini idrak ancak O’nun taayyün vasıtasıyla izâfî vücûd mertebelerine tenezzül ederek idrâk olunabilirlik sahasına girmesiyle mümkündür.

Âlemdeki taayyün ve tecellî bir varlık zinciri oluşmasına sebep olmuştur. Vahdet-i vücûd düşüncesi varlığın bu yaratılış zincirinin belirli mertebelerinde bulunmasıyla açıklanır. Vahdet-ivücûdda “yaratma” işinin adı zuhûr, sudûr veya tecellîdir. Vücûd (varlık) sonsuz mertebelerde zuhûr/sudûr/tecellî eder. Mertebeler aslında sayılamayacak kadar çoktur.

 

İbnü’l-Arabî, vücûdun mertebelere göre açılımını tecelliyatının seyrine uygun olarak bazan ikili, bazan üçlü, bazan beşli, bazan da yedili tasnife göre anlatır.Literatürde en fazla kullanılan yedili tasnif şu şekildedir: Bununla birlikte mertebeler mutasavvıflar tarafından üçlü, beşli (hazarât-ı hams), yedili (merâtib-i seb’a/tenezzülât-ı seb’a) varlık mertebesi şeklinde tasnif edilmiştir. Bazı mutasavvıfların mertebeleri kırklı tasnifle ele aldığı dagörülmüştür.

YEDİLİ TASNİF VARLIK MERTEBELERİ

Vücûd’un muhtelif tecellîlerde görünüşünden yola çıkarak onu çeşitli tasniflere tabi tutan İbnü’l Arabî en genel mânâsıyla mertebeleri üçe ayırmıştır. Sonradan yapılan tasniflerde de bu üçlü tasnif temel alınmıştır. Yani vücûd mertebeleri tasnif biçimlerinin hemen hepsinin İbnü’l-Arabi’nin görüşlerinden hareketle oluşturulmuş olduğu söylenebilir.  Ancak yine de vahdet-i vücûd mektebine mensup kimi muhakkiklerce bazı görüş ve farklılıklar da ortaya çıkmıştır. Bunlar arasında en fazla tercih edilen ise merâtib-i seb’a/ tenezzülât-ı seb’a olarak da isimlendirilen yedili tasniftir. Bu tasnife göre varlık mertebeleri şunlardır:

1. Lâ taayyün mertebesi: Meydana çıkmamak, tenezzül etmemek mânâlarına gelen “lâ taayyün” her şeyden boş olmak mânâsına gelen “ıtlâk” ile de ifade edilir. Bu mertebe Lâhût âlemi ve gayb-ı mutlak mertebesidir. “Itlâk âlemi, amâ-yı mutlak, vücûd-ı mahz, vücûd-ı sırf, ümmü’l-kitâb, beyân-ı mutlak ve gaybu’l-guyûb” gibi adlarla anılan Lâ taayyün mertebesinde ne isim, ne sıfat ne de mevsûf vardır. Hak henüz isim ve sıfatlar âlemine inmemiştir. Her şey O’nun zâtında yok olmuştur. Bu mertebe aşağıdaki iki taayyün mertebesiyle beraber düşünülebilir.

2. Taayyün-i evvel: Bu mertebe bütün mevcutların topluca ve şuunât olarak bulundukları mevtın-i/menzil-i/mertebe-i evveldir. Hak bu mertebede Zâtı’nı, sıfatlarını ve tüm mevcûdâtı icmâl üzere bildirir.Hazret-i vâhidiyyet ve tüm hakikatlerin kaynağı olduğu için hakîkat-ı Muhammediyye de denilen bu ilk zuhûr mertebesi, isim ve sıfatlar mertebesidir.

3. Taayyün-i sânî  (İKİNCİ TEAAYÜN ): Hazret-i imkâniyyedeki (mümkünler âlemi/aşağıda gelen dördüncü ve beşinci mertebeler) bütün kesretin hakikatlerini câmi’ olan mertebedir. Bu mertebe bir yönden mevcûdâtın sûretleri üzerinde müessirdir bir yönden de müteessirdir. Bu ikinci taayyün mertebesinde zâhir olan ilmî sûretlere a’yân-ı sâbite denir.İçinde olduğumuz bu âlemdeki varlıkların “ikinci menşei” de bu mertebedir. Şehâdet âleminde zâhir olan sûretler bu ilmî sûretlerin, yani a’yân-ı sâbitenin gölgelerinden ibarettir. Kısaca tanıttığımız bu ilk üç mertebe aynı zamanda ilâhî sıfatlardan olmaları sebebiyle kadîmdirler. Muhtelif tasavvufî ekoller bunları değişik adlarla, bazen de üçünü birden tek başlık altında incelemeye çalışmışlardır.

4. Mertebe-i ervâh: “Rûh-ı a’zâm, âdem-i kebîr, halîfe-i ûlâ, miftâh-ı vücûd, kalem-i îcâd, âlem-i rûh, âlem-i emr, âlem-i gayb, âlem-i ulvî, âlem-i melekût” gibi isimlerle anılır. Bir üst mertebedekia’yân-ı sâbitenin zâhire doğru bir adım daha atarak basit-mücerred kevnî eşyâ/cevher-i basit haline geldiği mertebedir. Bunlar cisim değildir, henüz madde ve terkip oluşmamıştır. “Bâtın” isminin tasarrufunda olduğundan bu mertebedeki varlıklar da henüz gözle görülemez. Gayriyyet bu mertebede başladığından ayrılık ve gayrılık ancak bu mertebeden sonrakilerde bâriz biçimde görülecektir.

5. Mertebe-i misâl: “Âlem-i melekût, âlem-i berzah, âlem-i misâl, misâl-i mukayyed, âlem-i hayâl, âlem-i hayâl-i muttasıl, âlem-i hayâl-i munfasıl, âlem-i simsime, arz-ı hakîkat” gibi isimlerle de anılır. Bu mertebe, mertebe-i ervahtaki basit-mücerred kevnî eşyânın/ cevher-i basitin zâhire doğru bir adım daha ilerleyerek latif ve mürekkep kevnî eşyâ/ cevher-i mürekkep haline gelmesidir. Bu mertebe ervâh âleminde bulunan her bir ferdin cisimler âleminde bürüneceği sûretlerinin birer mislinin zâhir olması sebebiyle misâl mertebesi adını almıştır.

6. Mertebe-i şehâdet: “Suver-i âlem, âlem-i kevn ü fesâd, âlem-i ecsâm” gibi isimlerle anılan bu mertebe mürekkep cevher-i latîfin bir mertebe daha zâhire yaklaşarak artık gözle görülebilen eflâk,erkân ve müvelledâta dönüştüğü âlemdir.

7. Mertebe-i insan: Bu mertebe cismânî, nûrânî, vahdet ve vâhidiyyet mertebelerinin tümünü câmi’dir. Lâ taayyün hâriç tüm mertebelerin hakikatlerini kendisinde toplar. Her mertebe bir ilâhî ismin mazharıdır. İnsan ise Allah isminin mazharıdır. Allah ismi ise nasıl tüm isimlerin üzerinde öncelikli ise bu mertebe de bütün mertebelerin üzerindedir. Aslında hakîkat-ı insâniyye tüm mertebelerin hakikatlerini câmi’ olduğundan ondan hariç bir şey yoktur.

MUTLAK VUCUDUN VARLIK MERTEBELERİ İTİBARİDİR.

ŞEYH EKBER KS : Ve bizim dediğimiz şeyi, ancak kendi nefsinde Kur'ân olan kimse bilir.Çünkü, Allah'tan sakınan için, Allah Teâlâ furkan kılar. Ve o da, onun sebebiyle kulun Rabb'inden ayrıldığı şeyde, bu meselede bizim bahsettiğimiz furkân gibidir. Ve bu furkân da furkânın en yükseğidir (44).

ŞERH:  Bilinsin ki,

1- ilk taayyün

2- ve ikinci taayyün

3- ve rûhlar âlemi

4-ve misâl âlemi

5- ve şehâdet âlemi ortağı ve benzeri olmayan bir mutlak vücûdun tenezzülünden husûle gelmiş olan îtibâri mertebelerdir.

Ve bu tenezzül de celâ yâni kendisini kendisiyle bilmesinden ibâret olan ilk taayyün ve isticlâda yâni ve isim ve sıfatlarının açığa çıkışıyla olan bilmesinden ibâret olan taayyününde kemâl içindir. Halbuki celâ ve isticlâ kemâli bu şehâdet mertebesinde açığa çıkan insan-ı kâmilin vücûdu ile tamamıyla hâsıl olmuştur. Bundan dolayı "insan-ı kâmil" mertebesi, mutlak vücûdun tenezzül mertebelerinin altıncı mertebesi olduğundan, insan-ı kâmil kendi nefsinde bütün hazret mertebelerini toplamış olur. 

İşte böyle, ilâhi ve varlıksal hazret mertebelerinin hepsini ihâta etmiş olup ilâhi sûreti ve hálk ediliş sûretini toplamış olan insan-ı kâmil, kendi nefsinde Kur'ân olan kimsedir. Ve bütün eşyâyı nefsinde toplamıştır. Ve eşyâ onun vücûdunda biribirine bağlıdır. Bundan dolayı bir hazretin bütün hazretleri toplamış olması ve o bir hazretten ve o hazretteki sûretten gâfil olmayan bir kâmil ârifin, hazretlerin hepsini ve o hazretlerdeki sûretleri muhafaza etmesi işinin esasını zevkan yânî bizzat hakîkatini idrak ile yaşayıp müşâhede eden kimse, ancak kendi nefsinde Kur'ân olan kimsedir.

Fusûsu’l-Hikem Tercüme AVNİ KONUK-

Abdurrahîm Fedâî’- Merâtib-i vücûd

Veysel Karani Altun

Profile image of Marife Dini Araştırmalar Dergisi /

NELER SÖYLENDİ?
@
Ahmet DÜZGÜN

Ahmet DÜZGÜN

DİĞER YAZILARI Akıllı Yolcuya Notlar - 2 İbn'ül Arabinin Tevhid (Vahdeti Vücud) Görüşü - 2 Akıllı Yolcuya Notlar Büyük Resmi Görmek İlkeli Duruş Emeklilerin Zammına Farklı Bakış Çarşambada Sandığa Gelmeyen Seçmen İstikamet Sahiblerinin Yolu Tefrika Ak Partiye Navtex İlan Etmek Biz Dönmeyiz Yolumuzdan Kim Dönerse Dönsün Bağımsız Adaylar Hakkında Dar Anlayış Ahde Vefana Ne Oldu İhtiyaç ve İnanç Sosyal Medya ve Modern Selefilik İnsanlık Gazzede Sıkıştı Berrak Göze ve Görüş'e Sahib Olmak Hatırlamak ve Hatırlatmak Ahmaklık İlleti ve Seba Kavmi İnananlar orta yolda birleşir Tarafını Seçmelisin Dünya İhtiyaçlarımız Putlaşmasın Sen Önce Kendi Yüzünü Gör Hz Mevlanaya Göre Görüş Sahibi Olmak-2 Hz Mevlana'ya Göre Görüş Sahibi Olmak Nacizane Tefekkürhane Duygu Kalpazanları Hz Mevlânâ Celâleddîn-İ Rûmî hikmet dolu sözler Piyasada Şok Etkisi Yapacak Bir Ücret Tespiti Elzemdir Cumhur Abi Kısmet Görenedir Fikir ve Düşüncelerimizin Doğduğu Yer Milli öngörü ve veri bankacılığı sistemi Şehvet Sarhoşluğu İnsan Noksanını Tamamlayan Varlıktır İnsanın İhtiyaç Anlayışı Seviyesiz Ortamlardan Kaçmak İyilikle Anmak ve Anılmak Dalgınlık ve Dirilik Alemi Uyutan Bilgi İle Uyandıran Bilgi Aczimizi Bilmek Hayvanlar boğazdan insan kulakdan beslenir İnsan-I Gafil Ve İnsan-I Kamil Dünyada İkinci Kez Doğmak Yem Ve Tuzak Akıl Ve Ziya Akıllıların düşmanlığı cahillere iyiliktir! Hz Mevlana Nın 748 Vuslat Yıl Dönümü Ahmaklığın Karanlığı Labirentteki Peyniri Bulmak Akıl ihtiyarı ve vücud ihtiyarı nı anlamak! Mustafa Tatcı Hocamızın Yunus Emre Gayretini Anlamak! His Nuru İle Hak Nuru Ey hüznüm! Nedir senin derdin 15 Temmuzun Gerçek Ve Sahte Kahramanları Mustafa Tatcı Hocamızı Tanımak Mesnevî' den Kısa Notlar Ve Açıklamalar – 1 Eşyalar da Konuşur Lokma’dan Lokman’a İnsanın Hakiki Sermayesi Yokluktur! Hakiki Hayal İle Sahte Hayal! Para Kazanmak Ya Da Gönül Kazanmak Odaklanmak Toprak Sofrasından Gayb Sofrasına Ten Şişmanlığı İle Gönül Şişmanlığı Huzur ve Hazret Hakkında Aklın Başa Gelmesi! Biraz da Canımızı Tanıyalım İnsaflı Olmak Anlayış Ve Ayırd Ediş Kabiliyeti- 2 Ayırd Ediş Ve Anlayış Kabiliyeti -1 Varlık Ve Yokluğu Anlamak Anlamlarımız Duramıyor ve Dinlemez! Akıllı Akıl İle Akılsız Akıl Hep İçimizdeki Öküz Yüzünden Anadolu İrfanı Ve Hz Harakani K.S - 2 Ödünç Bir Hayatımız Var İlahi Akıl İle İnsani Akıl Anadolu İrfanı Ve Ebul Hasan El Harakani Ks Yi Tanımak Savaş Türklerin İşidir! Bedenin Duyguları Ve Ruhun Duyguları! Dürüstlük Kazanır Cennette Hayal Tablonuz Olsun Yol Gulyabanileri İnayet Ve İhsan Beklemek Beden Gözü İle Can Gözü Geylani Hz 'den İkaz Ve Nasihatler Her cins kendi cinsi ve zevkiyle beraberdir Huzursuz İnsan Arif Olana Bir İşaret Yeter Manalar Ve Kavramlar Varlık Ve Mana İmansızlığın Ve Dinsizliğin Cinneti! Dünya Sağlıkda Sınıfta Kaldı! Anlama Kuvvetleri Ve Mertebelerini Tanımak Noksanlarımız ve Dualarımız Dert de Hak'dır Deva da Hak'dır! Maddi Ve Manevi Sebebler Krizi Fırsata Çevirmek Azgınlaşmak Ve İlahi İkaz İnsan Hakkında Alimlerin Görüşleri! Varlık alemi ve gayb alemi yaratılmıştır! Attığın Zaman Sen Atmadın Bakış, Görüş Ve Anlayış Düşünmek Ve İbret Almak İnsani Huy Ve Hayvani Huy Yetemanın Hakkını Verin! Evin Anahtarlarını Şempanzeler Kaparsa Mukaddes Bir Hayal İçinde Başka Hayaller Peşindeyiz Ruhun Garip Yolculuğu Nafakasının Azlığı Yüzünden Padişaha Kızan Köle Şeytan'ın Tahammülsüzlüğü Doğu Türkistan Ve Türkiye’nin Tavrı Kimse kimsenin ayıbını örtmüyor! Cennette bir hayal tablon olsun! Dine Olan Kin Lezzet Haline Gelirse! Mana Ve Surete Bakış Tesir Ve Eser Karmaşa Ve Hakikat Mecnun Ve Devesi Düşünmek ve İstidat Bakış Açısı “Kıssa, mesel” ve “maksad” Halkın Talepleri Ve Seçimin Sonucu Görünmeyeni Görmek! Uyanık Olmak! Abdestli Bürokrasimiz Ve Mağdur Vatandaş Kin Kardeşliği Ve Din Kardeşliği Gönül Ve Nefsin Farkı Olgunluğun yegâne sahibi 'Hak’tır ve insanın olgunlaşmasını ister! Kendi kendine kasd etmek! Ümmetin Asra İz Bırakan Lideri: Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Eyüb'ün Tavukları Gönül belediyeciliği eylem adamı olmakla başlar! İman, ayırd etmek taraf tutmaktır.. Din ehlini kin ehlinden ayırt etmektir Hak Tabiatı İle Ten Tabiatının Görüşü İyi İle Kötü Huyların Savaşı Bakış ve görüş Ateşin oğulları, suyun oğullarının düşmanıdır! Adı Hasan huyu da hasendi! ''Gönül'' Belediyeciliği Aslın neyse seni çeken odur! Bu Alem Tersine Çakılı Nal İzleriyle Doludur Hz. Mevlâna’nın Akıl Hakkındaki Görüşleri Yokluk yolunun yolcuları çok iyi bilirler ki ‘’Yol sevgiliden ibarettir’ Emanete hıyanet etmek! Teamül Ve Temayül Aday Adayların Evsaf ve Düşüncesi Maksadı Ve Meramı Anlamak Taban Hizmetkârı Belediye Başkanı Aranıyor Cins Oluş ve Cinsiyet İdeal bir belediye başkanı! Sabredenleri Müjdele! Gerçek Dostluk Yokluk Günlerindeki Dostluklardır Üstünlükler Ve Hallerin Değişmesi Hak'tandır İnananların İmtihanı Gözler Kör Olmaz Lakin Kalbler Kör Olur Yeni Dönem ve Gençlik Erozyonu Nice Elbiseler Gördüm İçinde İnsan Yok Ölümsüz eserler ve fikirler hakkın bakış ve görüşünden doğar Mazlumun kuruyan dudağına söyleyin gülsün! Ekmekle Gelişen Ve Büyüyen Hayat Ekmek İster Hak Ve Batıl’ın Mücadelesi İşte rahmetli Erbakan hocamızın unutulmayan ölümsüz sözleri! Vatandaşların Nüfus Ve Tapuda Yaşadığı Sorunlar Kalblerinde Maraz Olanlar İnsanların En Hayırlısı İnsanlara Faydalı Olandır Kendimizi Tamamıyla Dünya İşlerine Verdik Anlamlar Sebeplere Eğreti Olarak Verilmiştir Hak ölümsüzdür! Zorlaştırmayın Kolaylaştırın İman ayırd etmektir taraf tutmaktır! Yolun Yalancıları Ve Yabancıları İnsanı yücelt ki devlet yücelsin! Neseb Bağını Yeniden Kurmak Hakikatler, Bulunduğu İsmin ve Kalıbın Manasında Belediyelerin Kat Adaletsizliği Değişmekte Zorlanıyoruz İstikamet Şuuru Ve 2019 Seçimleri Davasının Ve Milletin Adamı Olmak Tevazunun Ve Eşitliğin İktidarı Hazımsızlık Çekenlere İnsanların En Hayırlısı İnsanlara En Faydalı Olandır Değişimin Zil Sesleri.. Uyarıyoruz! Yarının Molla Kasımları Hak Yolcusunun Varlıkla İşi Olmaz Milli Görüş Tabanlılar AK Parti’den Neden Tasfiye Edildiler İdeal Belediye Başkanı Sırdan Surete Her Şey Dürüst Olmakla Başlar Yahudi Padişah Ve Hilekar Veziri Bu gidişle Kripto FETÖCÜ’ler ancak mahşerde çözülür! İstikamet Ve Handikap Milletin Zaferi Timsah Gözyaşları Sahte Kahramanlar Hayal Kırıklığı Kanadı Kırık Kuş El İnsaf Nuri Hocam! Kim Miyiz.!İşte Gerçek Kimliğimiz
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
BURÇ YORUMLARI
 • KOÇ
  Koç Burcu
 • BOĞA
  Boğa Burcu
 • İKİZLER
  İkizler Burcu
 • YENGEÇ
  Yengeç Burcu
 • ASLAN
  Aslan Burcu
 • BAŞAK
  Başak Burcu
 • TERAZİ
  Terazi Burcu
 • AKREP
  Akrep Burcu
 • YAY
  Yay Burcu
 • OĞLAK
  Oğlak Burcu
 • KOVA
  Kova Burcu
 • BALIK
  Balık Burcu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA